Scientia Agricultura Sinica ›› 2009, Vol. 42 ›› Issue (2): 597-604 .doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2009.02.026

• HORTICULTURE • Previous Articles     Next Articles

A Method for Constructing Core Collection of Malus sieversii Using Molecular Markers

  

  1. 山东农业大学作物生物学国家重点实验室

  • Received:2008-03-04 Revised:2008-04-25 Online:2009-02-10 Published:2009-02-10
  • Contact: CHEN Xue-sen

Abstract:

【Objective】 The method for constructing core collection of Malus sieversii based on molecular markers data was proposed. 【Method】 According to 128 SSR allele of 109 M. sieversii, an allele preferred sampling strategy was used to construct M. sieversii core collection using UPGMA cluster method according to Nei & Li, SM and Jaccard genetic distances by stepwise clustering and compared with the random sampling strategy. The number of lost allele and t-test of Nei's gene diversity and Shannon's Information index were used to evaluate representative of core collections. 【Result】 Compared with the random sampling strategy, allele preferred sampling stragegy could construct more representative core collections. SM, Jaccard and Nei & Li genetic distance had not distinct difference for construction of M. sieversii core collection. SRAP data and morphological data showed that allele preferred sampling strategy was a good sampling strategy for constructing core collection of M. sieversii.【Conclusion】 Allele preferred sampling strategy combined with SM, Jaccard and Nei & Li genetic distances using stepwise clustering is a suitable method for constructing M. sieversii core collection.

Key words: Malus sieversii, core collection, allele preferred sampling strategy, genetic distance, SSR markers, SRAP markers

[1] LI JiaWei,SU JiangShuo,ZHANG Fei,FANG WeiMin,GUAN ZhiYong,CHEN SuMei,CHEN FaDi. Construction of Core Collection of Traditional Chrysanthemum morifolium Based on Phenotypic Traits [J]. Scientia Agricultura Sinica, 2021, 54(16): 3514-3526.
[2] ZhiJun XU,Sheng ZHAO,Lei XU,XiaoWen HU,DongSheng AN,Yang LIU. Discovery of Microsatellite Markers from RNA-seq Data in Cultivated Peanut (Arachis hypogaea) [J]. Scientia Agricultura Sinica, 2020, 53(4): 695-706.
[3] WANG LiMing,YAN HongDong,JIAO ShaoJie,JIANG YanXi,SU DeFeng,SUN GuangQuan. Heterosis Prediction of Sweet Sorghum Based on Combining Ability and Genetic Distance [J]. Scientia Agricultura Sinica, 2020, 53(14): 2786-2794.
[4] QU YuJie, SUN JunLing, GENG XiaoLi, WANG Xiao, Zareen Sarfraz, JIA YinHua, PAN ZhaoE, HE ShouPu, GONG WenFang, WANG LiRu, PANG BaoYin, DU XiongMing. Correlation Between Genetic Distance of Parents and Heterosis in Upland Cotton [J]. Scientia Agricultura Sinica, 2019, 52(9): 1488-1501.
[5] LiSong SHI,Yuan GAO,DongHua LI,WenJuan YANG,Rong ZHOU,XiuRong ZHANG,YanXin ZHANG. Study on the Method for Identification Sesame Capsule Dehiscence Resistance and Evaluation of Capsule Dehiscence Resistance of the Core Collection [J]. Scientia Agricultura Sinica, 2019, 52(20): 3520-3532.
[6] YANG ZiBo, WANG AnBang, LENG SuFeng, GU ZhengZhong, ZHOU YangMei. Genetic Analysis of the Novel High-Yielding Wheat Cultivar Huaimai33 [J]. Scientia Agricultura Sinica, 2018, 51(17): 3237-3248.
[7] XUE YanTao, LU Ping, QIAO ZhiJun, LIU MinXuan, WANG RuiYun. Genetic Diversity and Genetic Relationship of Broomcorn Millet (Panicum miliaceum L.) Germplasm Based on SSR Markers [J]. Scientia Agricultura Sinica, 2018, 51(15): 2846-2859.
[8] LIU WenPing, Lü Wei, LI DongHua, REN GuoXiang, ZHANG YanXin, WEN Fei, HAN JunMei, ZHANG XiuRong. Drought Resistance of Sesame Germplasm Resources and Association Analysis at Adult Stage [J]. Scientia Agricultura Sinica, 2017, 50(4): 625-639.
[9] WEN Xin, DENG Shu, ZHANG ChunFen, HOU LiYuan, SHI JiangPeng, NIE YuanJun, XIAO Rong, QIN YongJun, CAO QiuFen. Regeneration of New Germplasms Using Anther Culture of Apple Cultivar ‘Gala’ [J]. Scientia Agricultura Sinica, 2017, 50(14): 2793-2806.
[10] LIU YanYang, MEI HongXian, DU ZhenWei, WU Ke, ZHENG YongZhan, CUI XiangHua, ZHENG Lei. Construction of Core Collection of Sesame Based on Phenotype and Molecular Markers [J]. Scientia Agricultura Sinica, 2017, 50(13): 2433-2441.
[11] MAYNUR·turdi, ZHANG Yan-hui, QIN Wei, SI Hong-zhang, YANG Xin-feng. The Analysis of Chromosome Karyotype of Malus sieversii Germplasm Resources Infraspecies in Xinjiang [J]. Scientia Agricultura Sinica, 2016, 49(8): 1540-1549.
[12] DAI Pan-hong, SUN Jun-ling, HE Shou-pu, WANG Li-ru, JIA Yin-hua, PAN Zhao-e, PANG Bao-yin, DU Xiong-ming, WANG Mi. Comprehensive evaluation and genetic diversity analysis of phenotypic traits of core collection in upland cotton [J]. Scientia Agricultura Sinica, 2016, 49(19): 3694-3708.
[13] LIAN Shuai, LU Ping, QIAO Zhi-jun, ZHANG Qi, ZHANG Qian, LIU Min-xuan, WANG Rui-yun. Genetic Diversity in Broomcorn Millet (Panicum miliaceum L.) from China and Abroad by Using SSR Markers [J]. Scientia Agricultura Sinica, 2016, 49(17): 3264-3275.
[14] LIU Xiu-yun, LI Hui, LIU Zhi-guo, ZHAO Jin, LIU Meng-jun. Genetic Diversity and Structure of 255 Cultivars of Ziziphus jujuba Mill. [J]. Scientia Agricultura Sinica, 2016, 49(14): 2772-2791.
[15] HU Zhen-bang, GAO Yun-lai, QI Zhao-ming, JIANG Hong-wei, LIU Chun-yan, XIN Da-wei, HU Guo-hua, PAN Xiao-cheng, CHEN Qing-shan. Software Development of -ID Analysis for Crop Molecular Identity Construction [J]. Scientia Agricultura Sinica, 2016, 49(12): 2255-2266.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!