Editorial Board

 •                                                          Editorial
   Board(2007-2016)

  Editorial Consultants:

  B. Shorgan, China  

  CHEN Huan-chun, China

  CHEN Wen-xin, China 

  CHEN Zong-mao, China 

  CHENG Shun-he, China 

  DAI Jing-rui, China 

  FAN Yun-liu, China   

  FU Ting-dong, China 

  GAI Jun-yi, China

  GUAN Chun-yun, China 

  HOU Feng, China       

  LI  Zhen-sheng, China

  LIU Xiu-fan, China   

  LU Fei-jie, China      

  LU Liang-nu, China   

  LU Yong-gen, China 

  QU Dong-yu, China 

  REN Ji-zhou, China 

  RONG Ting-zhao, China 

  SHAN Lun, China 

  SHEN Rong-xian, China 

  SHI Yuan-chun, China 

  SHU Huai-rui, China

  WANG Lian-zheng, China 

  WANG Mao-hua, China 

  WU Chang-xin, China

  WU Ming-zhu, China 

  XIANG Zhong-huai, China

  XIELian-hui, China 

  XIONG Yuan-zhu, China 

  YUAN Long-ping, China 

  ZHAI Hu-qu, China 

  ZHANG Qi-fa, China 

  ZHANG Zi-yi, China 

  ZHU Ying-guo, China

   

  Chairman  of  Editorial  Board:  LI Jia-yang, China

  Vice Chairman:  ZHAO  Fang-tian, China     FANG  Zhi-yuan, China       Michael  T.  Clegg, 2023-02-21 Visited: 28363