Cloning and Functional Characterization of GhCPR5 in Disease Resistance of Gossypium hirsutum
XU FuChun, ZHAO JingRuo, ZHANG ZhenNan, HU GaiYuan, LONG Lu
Scientia Agricultura Sinica . 2023, (19): 3747 -3758 .  DOI: 10.3864/j.issn.0578-1752.2023.19.004