Analysis of Aroma Components in Xihu Longjing Tea by Comprehensive Two-Dimensional Gas Chromatography- Time-of-Flight Mass Spectrometry
ZHU Yin, YANG Ting, SHI Jiang, YU Fang-lin, DAI Wei-dong, TAN Jun-feng, GUO Li, ZHANG Yue, PENG Qun-hua, Lü Hai-peng, LIN Zhi
Scientia Agricultura Sinica . 2015, (20): 4120 -4146 .  DOI: 10.3864/j.issn.0578-1752.2015.20.013