HJ-1号卫星数据与统计抽样相结合的冬小麦区域面积估算
张锦水,申克建,潘耀忠,李苓苓,侯东
HJ-1 Remotely Sensed Data and Sampling Method for Wheat Area Estimation
ZHANG Jin-shui,SHEN Ke-jian,PAN Yao-zhong,LI Ling-ling,HOU Dong
中国农业科学 . 2010, (16): 3306 -3315 .  DOI: 10.3864/j.issn.0578-1752.2010.16.005