˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: image001˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: image007˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: image003˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: image005

Journal of Integrative Agriculture

 

 

 

 

Appendix

       

Arche

2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2023 Vol.22 No.03

 

Vol.22(2023),Issue03

Melatonin treatment alleviates chilling injury in mango fruit 'Keitt' by modulating proline metabolism under chilling stress

Mariama KEBBEH, DONG Jing-xian, HUAN Chen, SHEN Shu-ling, LIU Yan, ZHENG Xiao-lin#

AppendixA

 

 

Vol.22(2023),Issue03

Genome characterization of the Caprine arthritis-encephalitis virus in China: A retrospective genomic analysis of the earliest Chinese isolates

WANG Deng-feng1, 2, YANG Xue-yun2, WEI Yu-rong2, LI Jian-jun2, BOLATI Hongduzi2, MENG Xiao-xiao2,

TUERXUN Gunuer2, NUERDAN Nuerbaiheti2, WU Jian-yong2#

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H

 

 

Vol.22(2023),Issue03

TIMP2 promotes intramuscular fat deposition by regulating the extracellular matrix in chicken

CUI Huan-xian*, LUO Na*, GUO Li-ping, LIU Lu, XING Si-yuan, ZHAO Gui-ping#, WEN Jie#

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I

 

 

Vol.22(2023),Issue03

Chromosome-level genome assembly of Cylas formicarius provides insights into its adaptation and invasion mechanisms

HUA Jin-feng1, 2#, ZHANG Lei1, HAN Yong-hua1, GOU Xiao-wan1, CHEN Tian-yuan2, HUANG Yong-mei2,

LI Yan-qing2, MA Dai-fu1, 3#, LI Zong-yun1#

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y

 

 

Vol.22(2023),Issue03

A Meloidogyne incognita effector Minc03329 suppresses plant immunity and promotes parasitism

ZHOU Jing-jing, ZHANG Xiao-ping, LIU Rui, LING Jian, LI Yan, YANG Yu-hong, XIE Bing-yan, ZHAO Jian-long#, MAO Zhen-chuan#

AppendixA,B

 

 

Vol.22(2023),Issue03

A universal probe for simultaneous detection of six pospiviroids and natural infection of potato spindle tuber viroid (PSTVd) in tomato in China

ZHANG Yu-hong1*, LI Zhi-xin2*, DU Ya-jie1, 3, LI Shi-fang1#, ZHANG Zhi-xiang1#

AppendixA,B

 

 

Vol.22(2023),Issue03

Identification and functional analysis of arabogalactan protein expressed in pear pollen tubes

JIAO Hui-jun, WANG Hong-wei, RAN Kun, DONG Xiao-chang, DONG Ran, WEI Shu-wei#, WANG Shao-min#

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K

 

 

Vol.22(2023),Issue03

Functional analysis of MdSUT2.1, a plasma membrane sucrose transporter from apple

ZHANG Bo1, 2, FAN Wen-min1, ZHU Zhen-zhen1, 2, WANG Ying1, ZHAO Zheng-yang1, 2#

AppendixA,B

 

 

Vol.22(2023),Issue03

StOFP20 regulates tuber shape and interacts with TONNEAU1 Recruiting Motif proteins in potato

AI Ju*,WANG Ye*, YAN Ya-wen, LI Chen-xiao, LUO Wei, MA Ling, SHANG Yi, GAO Dong-li#

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I

 

 

Vol.22(2023),Issue03

WANG Yuan-zheng1, 3*, Olusegun IDOWU2*#, WANG Yun3, HOMMA Koki4, NAKAZAKI Tetsuya2, ZHENG

Wen-jing1, XU Zheng-jin3#, SHIRAIWA Tatsuhiko2

AppendixA,B

 

 

Vol.22(2023),Issue03

Breeding against mycorrhizal symbiosis: Modern cotton (Gossypium hirsutum L.) varieties perform more poorly than older varieties except at very high phosphorus supply levels

WANG Xin-xin1, 2, ZHANG Min3, SHENG Jian-dong3, FENG Gu1#, Thomas W. KUYPER4

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I

 

 

Vol.22(2023),Issue03

Changes in grain-filling characteristics of single-cross maize hybrids released in China from 1964 to 2014

GAO Xing*, LI Yong-xiang*, YANG Ming-tao, LI Chun-hui, SONG Yan-chun, WANG Tian-yu, LI Yu#, SHI Yun-su#

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I

 

 

Vol.22(2023),Issue03

Development of new aromatic rice lines with high eating and cooking qualities

Kanokwan KAEWMUNGKUN1, 2, Keasinee TONGMARK1, Sriprapai CHAKHONKAEN1, Numphet SANGARWUT1, Thiwawan WASINANON1, Natjaree PANYAWUT1, Khanittha DITTHAB1, Kannika

SIKAEWTUNG1, QI Yong-bin3, Sukanya DAPHA4, Atikorn PANYA1, Natthaporn PHONSATTA1, Amorntip

MUANGPROM1#

AppendixA,B,C

 

 

Vol.22(2023),Issue03

OsDXR interacts with OsMORF1 to regulate chloroplast development and the RNA editing of chloroplast genes in rice

CAO Peng-hui1*, WANG Di2*, GAO Su3*, LIU Xi3, 4#, QIAO Zhong-ying1, XIE Yu-lin1, DONG Ming-hui1, DU Tan-xiao3, ZHANG Xian3, ZHANG Rui3, JI Jian-hui3,

AppendixA,B,C,D,E,F,G

 

 

2023 Vol.22 No.02

 

Vol.22(2023),Issue02

The role of time preferences in contract breach: Evidence from Chinese poultry farmers participating in contract farming

HOU Jing1, 2, ZHOU Li2, Jennifer IFFT3, YING Rui-yao2

AppendixA,B

 

 

Vol.22(2023),Issue02

Different genotypes regulate the microbial community structure in the soybean rhizosphere

QU Zheng1, 2, LI Yue-han1, 2, XU Wei-hui1, 2, CHEN Wen-jing1, 2, HU Yun-long1, 2, WANG Zhi-gang1, 2

AppendixA,B,C,D,E,F,G

 

 

Vol.22(2023),Issue02

The vital role of CovS in the establishment of Streptococcus equi subsp. zooepidemicus virulence

XU Bin1, 2, MA Zhe1, 3, ZHOU Hong1, LIN Hui-xing1, FAN Hong-jie1, 3

AppendixA   AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE,F,G

 

 

Vol.22(2023),Issue02

A 314-bp SINE insertion in the ZNF2 promoter region may act as a repressor related to regulation of fat deposition in pigs 

GU Hao1*, DU Zhan-yu1*, Eduard MURANI2, Enrico D��ALESSANDRO3, CHEN Cai1, WANG Xiao-yan1, MAO Jiu-de4, Klaus WIMMERS2, SONG Cheng-yi1

AppendixA   AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF   AppendixG    AppendixH  AppendixI   AppendixJ

 

 

Vol.22(2023),Issue02

Characterization of the chemosensory protein EforCSP3 and its potential involvement in host location by Encarsia formosa

WANG Ke, HE Yan-yan, ZHANG You-jun, GUO Zhao-jiang, XIE Wen, WU Qing-jun, WANG Shao-li

AppendixA,B

 

 

Vol.22(2023),Issue02

Maleness-on-the-Y (MoY) orthologue is a key regulator of male sex determination in Zeugodacus cucurbitae (Diptera: Tephritidae)

FAN Zi-zhen1, 2, MA Qin1, 2, MA Si-ya3, CAO Feng-qin1, 2, 4, YAN Ri-hui1, 2, 4, LIN Xian-wu1, 2

AppendixA,B

 

 

Vol.22(2023),Issue02

Mitochondrial dynamics caused by QoIs and SDHIs fungicides depended on FgDnm1 in Fusarium graminearum

KANG Jin-bo, ZHANG Jie, LIU Yin-kai, SONG Ji-chang, OU Jian-lin, TAO Xian, ZHOU Ming-guo, DUAN Ya-bing

AppendixA,B,C,D,E,F

 

 

Vol.22(2023),Issue02

An optimized protocol using Steedman��s wax for high-sensitivity RNA in situ hybridization in shoot apical meristems and flower buds of cucumber

WANG Cui1*, SUN Jin-jing2*, YANG Xue-yong2, WAN Li2, ZHANG Zhong-hua1, ZHANG Hui-min1

AppendixA   AppendixB   AppendixC

 

 

Vol.22(2023),Issue02

SlGH9-15 regulates tomato fruit cracking with hormonal and abiotic stress responsiveness cis-elements

LIN Hao-wei, WU Zhen, ZHOU Rong, CHEN Bin, ZHONG Zhao-jiang, JIANG Fang-ling

AppendixA,B,C

 

 

Vol.22(2023),Issue02

Identification of tolerance to high density and lodging in short petiolate germplasm M657 and the effect of density on yield-related phenotypes of soybean

GAO Hua-wei1, 2, YANG Meng-yuan3, YAN Long4, HU Xian-zhong2, HONG Hui-long1, 2, ZHANG Xiang3, SUN Ru-jian5, WANG Hao-rang6, WANG Xiao-bo7, LIU Li-ke3, ZHANG Shu-zhen1, QIU Li-juan1, 2

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.22(2023),Issue02

Characterization of transgenic wheat lines expressing maize ABP7 involved in kernel development

Zaid CHACHAR, Siffat Ullah KHAN, ZHANG Xu-huan, LENG Peng-fei, ZONG Na, ZHAO Jun

AppendixA

 

 

Vol.22(2023),Issue02

Identification, evolution, expression and protein interaction analysis of genes encoding B-box zinc-finger proteins in maize

XU Xiao-hui1*, LI Wen-lan3*, YANG Shu-ke1, ZHU Xiang-zhen2, SUN Hong-wei1, LI Fan1, LU Xing-bo1, CUI Jin-jie2

AppendixA   AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF   AppendixG    AppendixH   AppendixI

 

 

Vol.22(2023),Issue02

OsMas1, a novel maspardin protein gene, confers tolerance to salt and drought stresses by regulating ABA signaling in rice

WANG Fei-bing1*, WAN Chen-zhong1, NIU Hao-fei1, QI Ming-yang1, LI Gang2, ZHANG Fan3, HU Lai-bao1, YE Yu-xiu1, WANG Zun-xin1, PEI Bao-lei, CHEN Xin-hong1, YUAN Cai-yong2

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I

 

 

Vol.22(2023),Issue02

Analyses and identifications of quantitative trait loci and candidate genes controlling mesocotyl elongation in rice

ZHANG Xi-juan1, 2, LAI Yong-cai1, 2, MENG Ying1, 2, TANG Ao1, 2, DONG Wen-jun1, 2, LIU You-hong1, 2, LIU Kai2, WANG Li-zhi1, 2, YANG Xian-li1, 2, WANG Wen-long1, DING Guo-hua1, 2, JIANG Hui2, REN Yang2, JIANG Shu-kun1, 2, 3

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P    AppendixQ

 

 

2023 Vol.22 No.01

 

 

 

Vol.22(2023),Issue01

Consumers�� experiences and preferences for plant-based meat food: Evidence from a choice experiment in four cities of China

WANG Ge1, Madison T PLASTER2, BAI Yun-li3, 4, LIU Cheng-fang1

AppendixA

 

 

Vol.22(2023),Issue01

Farmers�� precision pesticide technology adoption and its influencing factors: Evidence from apple production areas in China

YUE Meng1, LI Wen-jing1, 2, 3, JIN Shan2, CHEN Jing4, CHANG Qian4, 5, Glyn JONES2, 3, CAO Yi-ying6, YANG Gui-jun7, LI Zhen-hong8, Lynn J. FREWER2

AppendixA

 

 

Vol.22(2023),Issue01

Reduction of N2O emissions by DMPP depends on the interactions of nitrogen sources (digestate vs. urea) with soil properties

LI Hao-ruo1, SONG Xiao-tong2, Lars R. Bakken4, JU Xiao-tang1, 3

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K

 

 

Vol.22(2023),Issue01

Local nitrogen application increases maize post-silking nitrogen uptake of responsive genotypes via enhanced deep root growth

CHEN Zhe1, REN Wei1, YI Xia1, LI Qiang2, CAI Hong-guang3, Farhan ALI4, YUAN Li-xing1, MI Guo-hua1, PAN Qing-chun1, CHEN Fan-jun1, 2

AppendixA,B,C

 

 

Vol.22(2023),Issue01

Potential regulation of linoleic acid and volatile organic compound contents in meat of chickens by PLCD1

LIU Xiao-jing*, WANG Yong-li*, LIU Li, LIU Lu, ZHAO Gui-ping, WEN Jie, JIA Ya-xiong, CUI Huan-xian

AppendixA,B,D,E,F,H,I,J,K,L     AppendixC     AppendixG

 

 

Vol.22(2023),Issue01

The collagen type I alpha 1 chain gene is an alternative safe harbor locus in the porcine genome

XIANG Guang-ming1*, ZHANG Xiu-ling1*, XU Chang-jiang1, FAN Zi-yao1, XU Kui1, WANG Nan1, WANG Yue1, 2, CHE Jing-jing1, XU Song-song1, 3, MU Yu-lian1, LI Kui1, 3, LIU Zhi-guo1

AppendixA,B,C,D,E,F,G

 

 

Vol.22(2023),Issue01

Occurrence pattern and morphological polymorphism of Chinese weedy rice

WANG Hao-quan*, DAI Wei-min*, ZHANG Zi-xu, LI Meng-shuo, MENG Ling-chao, ZHANG Zheng, LU Huan, SONG Xiao-ling, QIANG Sheng

AppendixA,B,C,D,E

 

 

Vol.22(2023),Issue01

PpMAPK6 regulates peach bud endodormancy release through interactions with PpDAM6

ZHANG Yu-zheng1, 2, 3, XU Chen1, 2, 3, LU Wen-li1, 2, 3, WANG Xiao-zhe1, 2, 3, WANG Ning1, 2, 3, MENG Xiang-guang1, 2, 3, FANG Yu-hui1, 2, 3, TAN Qiu-ping1, 2, 3, CHEN Xiu-de1, 2, 3, FU Xi-ling1, 2, 3, LI Ling1, 2, 3

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.22(2023),Issue01

Evaluation of the early defoliation trait and identification of resistance genes through a comprehensive transcriptome analysis in pears

 SHAN Yan-fei1*, LI Meng-yan1*, WANG Run-ze1, LI Xiao-gang2, LIN Jing2, LI Jia-ming1, ZHAO Ke-jiao1, WU Jun1

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I      AppendixJ

 

 

Vol.22(2023),Issue01

Effect of the L-D1 alleles on leaf morphology, canopy structure and photosynthetic productivity in upland cotton (Gossypium hirsutum L.)

JIANG Hui1*, GAO Ming-wei1*, CHEN Ying1, ZHANG Chao1, WANG Jia-bao1, CHAI Qi-chao1, WANG Yong-cui1, ZHENG Jin-xiu2, WANG Xiu-li1, ZHAO Jun-sheng1, 2

AppendixA,B,C,D,E

 

 

Vol.22(2023),Issue01

Grain yield, nitrogen use efficiency and physiological performance of indica/japonica hybrid rice in response to various nitrogen rates

ZHOU Qun, YUAN Rui, ZHANG Wei-yang, GU Jun-fei, LIU Li-jun, ZHANG Hao, WANG Zhi-qin, YANG Jian-chang

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O

 

 

Vol.22(2023),Issue01

TaABI19 positively regulates grain development in wheat

LIU Yun-chuan1, 2, WANG Xiao-lu1, 3, HAO Chen-yang1, IRSHAD Ahsan4, LI Tian1, LIU Hong-xia1, HOU Jian1, ZHANG Xue-yong1

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H

 

 

Vol.22(2023),Issue01

Less hairy leaf 1, an RNaseH-like protein, regulates trichome formation in rice through auxin

CHEN Hong-yan*, ZHU Zhu*, WANG Xiao-wen, LI Yang-yang, HU Dan-ling, ZHANG Xue-fei, JIA Lu-qi, CUI Zhi-bo, SANG Xian-chun

Appendix

 

 

Vol.22(2023),Issue01

Advances in studies on the physiological and molecular regulation of barley tillering

Asad Riaz1*, Ahmad M. Alqudah2*, Farah Kanwal1, Klaus Pillen3, YE Ling-zhen1, DAI Fei1, ZHANG Guo-ping1

AppendixA

 

 

2022 Vol.21 No.12

 

 

Vol.21(2022),Issue12

Neopestalotiopsis eucalypti, a causal agent of grapevine shoot rot in cutting nurseries in China

MA Xuan-yan1, JIAO Wei-qi1, LI Heng1, ZHANG Wei2, REN Wei-chao1, WU Yan1, ZHANG Zhi-chang3, LI Bao-hua1, ZHOU Shan-yue1

AppendixA

 

 

Vol.21(2022),Issue12

Changes in phenolic content, composition, and antioxidant activity of blood oranges during cold and on-tree storage

ZHAO Ji-chun1*, AO Miao1*, HE Xiao-qin1, LI Wei-zhou1, DENG Li-li1, 2, ZENG Kai-fang1, 2, MING Jian1, 2

AppendixA,B,C,D,E,F

 

 

Vol.21(2022),Issue12

Development of a texture evaluation system for winter jujube (Ziziphus jujuba ��Dongzao��)

KONG Xia-bing1, XU Min1, WAN Hao-liang1, HAN Ling-xi1, LIU Xiao-li1, LI Qing-jun2, HAO Bian-qing3, ZHANG Shao-jun4, LI Xiao-ming1, LIU Yi-hui1, NIE Ji-yun1

Appendix

 

 

Vol.21(2022),Issue12

Statistical analysis of nitrogen use efficiency in Northeast China using multiple linear regression and Random Forest

LIU Ying-xia1, 2, 3, Gerard B. M. HEUVELINK2, 3, Zhanguo BAI3, HE Ping1, JIANG Rong1, HUANG Shao-hui1, XU Xin-peng1

AppendixA,B,C,D,E,F,G

 

 

Vol.21(2022),Issue12

Fractionation of soil organic carbon in a calcareous soil after long-term tillage and straw residue management

LI Teng-teng1, 2, ZHANG Jiang-zhou2, 3, ZHANG Hong-yan2, Peter Chrisite2, ZHANG Jun-ling2

, Liette VASSEUR1, 2, 3, 4, 7, YOU Min-sheng1, 2, 3, 4, 5, PENG Lu1, 2, 3, 4, 5

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K

 

 

Vol.21(2022),Issue12

Identifying candidate genes involved in trichome formation on carrot stems by transcriptome profiling and resequencing 

WU Zhe1*, YANG Xuan1*, ZHAO Yu-xuan1, JIA Li2

AppendixA,B,C,D,E

 

 

Vol.21(2022),Issue12

Overexpression of the apple expansin-like gene MdEXLB1 accelerates the softening of fruit texture in tomato

CHEN Yan-hui1*, XIE Bin1*, AN Xiu-hong2, MA Ren-peng1, ZHAO De-ying1, CHENG Cun-gang1, LI En-mao1, ZHOU Jiang-tao1, KANG Guo-dong1, ZHANG Yan-zhen1

AppendixA

 

 

Vol.21(2022),Issue12

Testing Taylor��s Power Law association of maize interplant variation with mean grain yield

Chrysanthi Pankou1, 2, Louloudia Koulymboudi1, Fokion Papathanasiou2, Fotakis Gekas1, Ioannis Papadopoulos2, Evaggelia Sinapidou1, Ioannis S. Tokatlidis3

AppendixA

 

 

Vol.21(2022),Issue12

Genome-wide identification and characterization of the JAZ gene family and its expression patterns under various abiotic stresses in Sorghum bicolor

DU Qiao-li1*, FANG Yuan-peng1*, JIANG Jun-mei2, CHEN Mei-qing1, LI Xiang-yang2, XIE Xin1

AppendixA   AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF   AppendixG    AppendixH   AppendixI

 

 

Vol.21(2022),Issue12

QTL analysis of the developmental changes in cell wall components and forage digestibility in maize (Zea mays L.)

LI Kun1, 2*, YANG Xue1, 2*, LIU Xiao-gang1, 2, HU Xiao-jiao1, 2, WU Yu-jin1, 2, WANG Qi1, 2, MA Fei-qian1, 2, LI Shu-qiang1, WANG Hong-wu1, 2, LIU Zhi-fang1, 2, HUANG Chang-ling1, 2

AppendixA,B,C,D

 

 

2022 Vol.21 No.11

 

 

Vol.21(2022),Issue11

Commercial cash crop production and households�� economic welfare: Evidence from the pulse farmers in rural China

MA Ji-liang1, LI Fan2, 5, ZHANG Hui-jie3, Khan NAWAB4

AppendixA

 

 

Vol.21(2022),Issue11

Explaining farmers�� reluctance to adopt green manure cover crops planting for sustainable agriculture in Northwest China

Sheng-Han-Erin CHANG1, YI Xiao-yan2, Johannes SAUER1, YIN Chang-bin 2, LI Fu-duo2

AppendixA   AppendixB   AppendixC

 

 

Vol.21(2022),Issue11

Apparent variations in nitrogen runoff and its uptake in paddy rice under straw incorporation

Muhammad Amjad BASHIR1, 2, ZHAI Li-mei1, WANG Hong-yuan1, LIU Jian3, Qurat-Ul-Ain RAZA4, GENG Yu-cong1, Abdur REHIM2, 4, LIU Hong-bin1

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.21(2022),Issue11

Substituting nitrogen and phosphorus fertilizer with optimal amount of crop straw improves rice grain yield, nutrient use efficiency and soil carbon sequestration

XIE Jun1, Blagodatskaya EVGENIA2, 3, ZHANG Yu1, WAN Yu4, HU Qi-juan1, ZHANG Cheng-ming5, WANG Jie1, ZHANG Yue-qiang1, SHI Xiao-jun1

AppendixA,B,C

 

 

Vol.21(2022),Issue11

Dynamic change of fungal community in the gastrointestinal tract of growing lambs

YIN Xue-jiao, JI Shou-kun, DUAN Chun-hui, TIAN Pei-zhi, JU Si-si, YAN Hui, ZHANG Ying-jie, LIU Yue-qin

AppendixA,B,C

 

 

Vol.21(2022),Issue11

Identification of chorion genes and RNA interference-mediated functional characterization of chorion-1 in Plutella xylostella

DONG Shi-jie1, 2, 3, 4, 5*, LIU Bo6*, ZOU Ming-min1, 2, 3, 4, 5, LIU Li-li1, 2, 3, 4, 5, CAO Min-hui1, 2, 3, 4, 5, HUANG Meng-qi1, 2, 3, 4, 5, LIU Yan1, 2, 3, 4, 5, Liette VASSEUR1, 2, 3, 4, 7, YOU Min-sheng1, 2, 3, 4, 5, PENG Lu1, 2, 3, 4, 5

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U

 

 

Vol.21(2022),Issue11

Potassium sulphate induces resistance of rice against the root-knot nematode Meloidogyne graminicola

LIU Mao-yan1, 2, 3, PENG De-liang2, SU Wen1, XIANG Chao2, JIAN Jin-zhuo2, ZHAO Jie2, PENG Huan2, LIU Shi-ming2, KONG Ling-an2, DAI Liang-ying1, HUANG Wen-kun2, LIU Jing1

AppendixA,B,C

 

 

Vol.21(2022),Issue11

Nonphytotoxic copper oxide nanoparticles are powerful ��nanoweapons�� that trigger resistance in tobacco against the soil-borne fungal pathogen Phytophthora nicotianae

CHEN Juan-ni1, WU Lin-tong2, SONG Kun1, ZHU Yun-song1, DING Wei1

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.21(2022),Issue11

Genome-wide development of interspecific microsatellite markers for Saccharum officinarum and Saccharum spontaneum

LIU Lei1, WANG Heng-bo1, LI Yi-han1, 2, CHEN Shu-qi1, WU Ming-xing1, DOU Mei-jie1, QI Yi-yin1, FANG Jing-ping3, ZHANG Ji-sen1, 2

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.21(2022),Issue11

Transcriptional search to identify and assess reference genes for expression analysis in Solanum lycopersicum under stress and hormone treatment conditions

DUAN Yao-ke1, HAN Rong1, SU Yan1, WANG Ai-ying2, LI Shuang2, SUN Hao2, GONG Hai-jun1

AppendixA   AppendixB

 

 

Vol.21(2022),Issue11

Identification and validation of stable and novel quantitative trait loci for pod shattering in soybean [Glycine max (L.) Merr.]

JIA Jia1, 2, 3*, WANG Huan1, 2, 3*, CAI Zhan-dong1, 2, 3*, WEI Ru-qian1, 2, 3, HUANG Jing-hua1, 2, 3, XIA Qiu-ju4, XIAO Xiao-hui2, MA Qi-bin1, 2, 3, NIAN Hai1, 2, 3, CHENG Yan-bo1, 2, 3

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,M      AppendixI,J,K,L   

 

 

Vol.21(2022),Issue11

Cytological study on haploid male fertility in maize

YANG Ji-wei1, 2*, LIU Zong-hua1*, QU Yan-zhi1, ZHANG Ya-zhou1, LI Hao-chuan1

AppendixA

 

 

Vol.21(2022),Issue11

Evidence of arrested silk growth in maize at high planting density using phenotypic and transcriptional analyses

ZHANG Min1, XING Li-juan1, REN Xiao-tian2, ZOU Jun-jie1, SONG Fu-peng3, WANG Lei1, XU Miao-yun1

AppendixA,B

 

 

Vol.21(2022),Issue11

Identification and validation of novel loci associated with wheat quality through a genome-wide association study

PU Zhi-en1*, YE Xue-ling3, 4*, LI Yang1, SHI Bing-xin1, GUO Zhu1, DAI Shou-fen2, MA Jian2, LIU Ze-hou4, JIANG Yun-feng2, LI Wei1, JIANG Qian-tao2, CHEN Guo-yue2, WEI Yu-ming2, ZHENG You-liang2

AppendixA,B,E   AppendixC   AppendixD

 

 

Vol.21(2022),Issue11

TaNF-YB11, a gene of NF-Y transcription factor family in Triticum aestivum, confers drought tolerance on plants via modulating osmolyte accumulation and reactive oxygen species homeostasis

ZHAO Ying-jia, ZHANG Yan-yang, BAI Xin-yang, LIN Rui-ze, SHI Gui-qing, DU Ping-ping, XIAO Kai

AppendixA   AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF   AppendixG

 

 

Vol.21(2022),Issue11

Characterization and fine mapping of a semi-rolled leaf mutant srl3 in rice

YU Xiao-qi*, XIE Wei*, LIU He, LIU Wei, ZENG Da-li, QIAN Qian, REN De-yong

AppendixA,B

 

 

2022 Vol.21 No.10

 

 

Vol.21(2022),Issue10

Moderate drought alleviates the damage to grain quality at high temperatures by improving the starch synthesis of inferior grains in japonica rice

TONG Hui1, 2, DUAN Hua2, WANG Sheng-jun2, SU Jing-ping2, SUN Yue2, LIU Yan-qing2, TANG Liang1,

LIU Xue-jun2, CHEN Wen-fu1

AppendixA,B

 

 

Vol.21(2022),Issue10

Indigenous arbuscular mycorrhizal fungi play a role in phosphorus depletion in organic manure amended high fertility soil

HUO Wei-ge1, CHAI Xiao-fen1, WANG Xi-he2, William David BATCHELOR3, Arjun KAFLE4, FENG Gu1

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I

 

 

Vol.21(2022),Issue10

Partial organic substitution weakens the negative effect of chemical fertilizer on soil micro-food webs

LIU Han-wen1, 2, ZHANG Xiao-ke1, ZHANG Gui-zong1, 2, KOU Xin-chang3, LIANG Wen-ju1

AppendixA

 

 

Vol.21(2022),Issue10

Chinese herbal formulae defend against Mycoplasma gallisepticum infection

WANG Ying-jie*, LIANG Ya-xi*, HU Fu-li, SUN Ying-fei, ZOU Meng-yun, LUO Rong-long, PENG Xiu-li

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.21(2022),Issue10

MiR-140 downregulates fatty acid synthesis by targeting transforming growth factor alpha (TGFA) in bovine mammary epithelial cells

CHU Shuang-feng1, 2, ZHAO Tian-qi1, 2, Abdelaziz Adam Idriss ARBAB1, 2, YANG Yi2, 3, CHEN Zhi1, 2, YANG Zhang-ping1, 2

AppendixA,B,C

 

 

Vol.21(2022),Issue10

Diamide derivatives containing a trifluoromethylpyridine skeleton: Design, synthesis, and insecticidal activity

XU Fang-zhou*, WANG Yan-yan*, GUO Sheng-xin, DAI A-li, WU Jian

AppendixA

 

 

Vol.21(2022),Issue10

A fragment of a 70-kDa Heterodera glycines heat shock protein (HgHSP70) interacts with soybean cyst nematode-resistant GmSHMT08

LIU Zhi1, 2, ZHANG Liu-ping1, ZHAO Jie1, JIAN Jin-zhuo1, PENG Huan1, HUANG Wen-kun1, KONG Ling-an , PENG De-liang1, LIU Shi-ming1

AppendixA,B

 

 

Vol.21(2022),Issue10

The peroxisomal matrix shuttling receptor Pex5 plays a role in FB1 production and virulence in Fusarium verticillioides

YU Wen-ying1, LIN Mei1, YAN Hui-juan2, WANG Jia-jia1, ZHANG Sheng-min1, LU Guo-dong1, WANG

Zong-hua1, 3, Won-Bo SHIM2

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L

 

 

Vol.21(2022),Issue10

Dispersal routes of Cercospora zeina causing maize gray leaf spot in China

DUAN Can-xing1*, ZHAO Li-ping1*, WANG Jie2, LIU Qing-kui1, YANG Zhi-huan1, WANG Xiao-ming1

AppendixA,B

 

 

Vol.21(2022),Issue10

Comparative transcriptomic analysis of Rosa sterilis inflorescence branches with different trichome types reveals an R3-MYB transcription factor that negatively regulates trichome formation

MA Wen-tao1, 2, LU Min1, AN Hua-ming1, 2, YI Yin3

AppendixA   AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF

 

 

Vol.21(2022),Issue10

QTL-seq analysis of the seed size trait in grape provides new molecular insights on seedlessness

WANG Li1, 2*, ZHANG Song-lin1, 4*, JIAO Chen1, LI Zhi1, 4, LIU Chong-huai3, WANG Xi-ping1, 4

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K

 

 

Vol.21(2022),Issue10

Grain yield and lodging-related traits of ultrashort-duration varieties for direct-seeded and double-season rice in Central China

WANG Xin-yu, XU Le, LI Xiao-xiao, YANG Guo-dong, WANG Fei, PENG Shao-bing

AppendixA

 

Vol.21(2022),Issue10

Comprehensive analysis of YABBY gene family in foxtail millet (Setaria italica) and functional characterization of SiDL

GUO Jie1, ZHOU Xu-tao1, DAI Ke-li1, YUAN Xiang-yang1, GUO Ping-yi1, SHI Wei-ping1, ZHOU Mei-xue1, 2

AppendixA,B,C,D,E,F

 

Vol.21(2022),Issue10

Inhibition of miR397 by STTM technology to increase sweetpotato resistance to SPVD

LI Chen1, 2*, LIU Xuan-xuan2*, ABOUELNASR Hesham1, 3, MOHAMED HAMED Arisha1, 4, KOU Meng1, TANG Wei1, 2, YAN Hui1, 2, WANG Xin1, WANG Xiao-xiao2, ZHANG Yun-gang1, LIU Ya-ju1, GAO Run-fei1, MA Meng1, LI Qiang1,2

AppendixA   AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE

 

 

 

Vol.21(2022),Issue10

Genome-wide identification, expression and functional analysis of sugar transporters in sorghum (Sorghum bicolor L.)

XIAO Qian-lin1*, LI Zhen1*, WANG Ya-yun2, HOU Xian-bin3, WEI Xi-mei1, ZHAO Xiao1, HUANG Lei1, GUO Yan-jun4, LIU Zhi-zhai1

AppendixA   AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF   AppendixG    AppendixH   AppendixI    AppendixJ     AppendixK    AppendixL   AppendixM   AppendixN   AppendixO   AppendixP   AppendixQ   AppendixR    AppendixS   AppendixT   AppendixU   AppendixV

 

Vol.21(2022),Issue10

Linkage and association mapping of wild soybean (Glycine soja) seeds germinating under salt stress

SHI Mei-qi1, LIAO Xi-liang1, YE Qian1, ZHANG Wei1, LI Ya-kai1, Javaid Akhter BHAT1, KAN Gui-zhen1, YU De-yue1,2

AppendixA,D   AppendixB,C,E

 

 

Vol.21(2022),Issue10

Genetic dissection of the grain-filling rate and related traits through linkage analysis and genome-wide association study in bread wheat

YU Hai-xia1*, DUAN Xi-xian1*, SUN Ai-qing1, SUN Xiao-xiao1, ZHANG Jing-juan2, SUN Hua-qing3, SUN Yan-yan1, NING Tang-yuan1, TIAN Ji-chun1, WANG Dong-xue1, LI Hao1, FAN Ke-xin1, WANG Ai-ping2, MA Wu-jun4, CHEN Jian-sheng1

AppendixA   AppendixB,C

 

 

2022 Vol.21 No.09

 

 

 

Vol.21(2022),Issue09

The metabolomics variations among rice, brown rice, wet germinated brown rice, and processed wet germinated brown rice

REN Chuan-ying1, 2, LU Shu-wen2, GUAN Li-jun2, HONG Bin2, ZHANG Ying-lei2, HUANG Wen-gong3, LI

Bo2, LIU Wei4, LU Wei-hong1

AppendixA   AppendixB

 

 

Vol.21(2022),Issue09

Quantifying in situ N2 fluxes from an intensively managed calcareous soil using the 15N gas-flux method

LIU Yan1, 2, WANG Rui1, PAN Zhan-lei1, 2, ZHENG Xun-hua1, 2, WEI Huan-huan3, ZHANG Hong-rui4, MEI Bao-ling4, QUAN Zhi5, FANG Yun-ting5, JU Xiao-tang6

AppendixA,B,C,D,E,F

 

 

Vol.21(2022),Issue09

Long-term straw addition promotes moderately labile phosphorus formation, decreasing phosphorus downward migration and loss in greenhouse vegetable soil

ZHANG Yin-jie1, GAO Wei2, LUAN Hao-an3, TANG Ji-wei1, LI Ruo-nan4, LI Ming-yue2, ZHANG Huai-zhi1, HUANG Shao-wen1

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I

 

 

Vol.21(2022),Issue09

Effect of long-term fertilization on phosphorus fractions in different soil layers and their quantitative relationships with soil properties

WANG Qiong1, 2, QIN Zhen-han1, ZHANG Wei-wei1, CHEN Yan-hua1, 3, ZHU Ping4, PENG Chang4, WANG

Le1, ZHANG Shu-xiang1, Gilles COLINET2

AppendixA,B,C

 

 

Vol.21(2022),Issue09

Cold plasma promotes Sertoli cell proliferation via AMPK�CmTO signaling pathway

ZHANG Jiao-jiao, LI Ya-qi, SHI Mei, WANG Yu-sha, TANG Yao, WANG Xian-zhong

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O

 

 

Vol.21(2022),Issue09

Transcriptomic analysis elucidates the enhanced skeletal muscle mass, reduced fat accumulation, and metabolically benign liver in human follistatin-344 transgenic pigs

LONG Ke-ren1*, LI Xiao-kai1*, ZHANG Ruo-wei1*, GU Yi-ren2*, DU Min-jie5, XING Xiang-yang5, DU Jia- xiang5, MAI Miao-miao1, WANG Jing1, JIN Long1, TANG Qian-zi1, HU Si-lu1, MA Ji-deng1, WANG Xun1, PAN Deng-ke3, 4, LI Ming-zhou1

AppendixA,B,C,D,F,G,H   AppendixE

 

 

Vol.21(2022),Issue09

A survey on the off-target effects of insecticidal double-stranded RNA targeting the Hv��´COPI gene in the crop pest Henosepilachna vigintioctopunctata through RNA-seq

LÜ Jing1, Satyabrata NANDA2, CHEN Shi-min1, MEI Yang3, HE Kang3, QIU Bao-li1, ZHANG You-jun4, LI Fei3, PAN Hui-peng1

AppendixA,B

 

 

Vol.20(2022),Issue09

Study on burrowing nematode, Radopholus similis, pathogenicity test system in tobacco as host

YANG Si-hua1*, ZHAO Li-rong2*, DING Sha3, TANG Shi-qiao1, CHEN Chun1, ZHANG Huan-xin1, XU Chun-ling1, XIE Hui1

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T

 

 

Vol.21(2022),Issue09

Tomato mottle mosaic virus: Characterization, resistance gene effectiveness, and quintuplex RT-PCR detection system

Carlos Kwesi TETTEY*, YAN Zhi-yong*, MA Hua-yu, ZHAO Mei-sheng, GENG Chao, TIAN Yan-ping, LI Xiang-dong

AppendixA,B

 

 

Vol.21(2022),Issue09

BcSDR1 is involved in regulation of glucose transport andcAMPand MAPK signaling pathways in Botrytis cinerea

SI He-long2*, ZHANG Kang1, 2*, LI Bai1, 2*, YUAN Xue-mei2, ZANG Jin-ping2, CAO Hong-zhe2, XING Ji- hong1, 2, DONG Jin-gao1,

AppendixA,B

 

 

Vol.21(2022),Issue09

Establishment of an efficient regeneration and genetic transformation system for Malus prunifolia Borkh. ��Fupingqiuzi��

LIU Yu-song*, WANG Hong-ying*, ZHAO Yong-juan, JIN Yi-bo, LI Chao, MA Feng-wang

AppendixA

 

 

Vol.21(2022),Issue09

Genome-scale mRNA and miRNA transcriptomic insights into the regulatory mechanism of cucumber corolla opening

SONG Xiao-fei1*, GE Dan-feng2*, XIE Yang1*, LI Xiao-li1, SUN Cheng-zhen1, CUI Hao-nan1, ZHU Xue-yun1,

LIU Ren-yi2, YAN Li-ying1

AppendixA,B,C,D    AppendixE    AppendixF    AppendixG

 

 

Vol.21(2022),Issue09

A novel long non-coding RNA, DIR, increases drought tolerance in cassava by modifying stress-related gene expression

DONG Shi-man1, 4, XIAO Liang3, LI Zhi-bo1, 4, SHEN Jie1, 4, YAN Hua-bing3, LI Shu-xia1, 2, LIAO Wen-bin1, 2, PENG Ming1, 2

AppendixA,B,E   AppendixC   AppendixD

 

 

Vol.21(2022),Issue09

Genome-wide association and linkage mapping strategies reveal genetic loci and candidate genes of phosphorus utilization in soybean

ZHANG Hua*, WU Hai-yan*, TIAN Rui, KONG You-bin, CHU Jia-hao, XING Xin-zhu, DU Hui, JIN Yuan, LI

Xi-huan, ZHANG Cai-ying

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K

 

 

Vol.21(2022),Issue09

 

Characterization of the petiole length in soybean compact architecture mutant M657 and the breeding of new lines

GAO Hua-wei1, 2*, SUN Ru-jian1, 2, 3*, YANG Meng-yuan4, YAN Long5, HU Xian-zhong2, FU Guang-hui6, HONG Hui-long1, 2, GUO Bing-fu7, ZHANG Xiang4, LIU Li-ke4, ZHANG Shu-zhen1, QIU Li-juan1, 2

AppendixA,B,C

 

 

Vol.21(2022),Issue09

Genetic dissection of ear-related traits using immortalized F2 population in maiz

GAO Ri-xin1, 2, HU Ming-jian1, 2, ZHAO Hai-ming1, 2, LAI Jin-sheng1, 2, SONG Wei-bin1, 2

AppendixA,B,C,D,E,F,G

 

 

Vol.21(2022),Issue09

Heterosis and heterotic patterns of maize germplasm revealed by a multiple-hybrid population under well-watered and drought- stressed conditions

SANG Zhi-qin1, 2, 3, ZHANG Zhan-qin2, YANG Yu-xin3, LI Zhi-wei3, LIU Xiao-gang3, XU Yun-bi3, 4, LI Wei-hua1

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K

 

 

2022 Vol.21 No.08

 

 

 

Vol.21(2022),Issue08

Construction of chimeric viruses based on pepper mild mottle virus using a modified Cre/loxP system

YIN Yue-yan1, 2, HUA Meng-ying3, ZHAO Kuang-jie3, WAN Qiong-lian1, BU Shan4, LU Yu-wen3, ZHENG Hong-ying3, RAO Shao-fei3, YAN Fei3, PENG Jie-jun3, CHEN Hai-ru1, CHEN Jian-ping1, 3

AppendixA,B,C

 

 

Vol.21(2022),Issue08

Plant-based meat substitutes by high-moisture extrusion: Visualizing the whole process in data systematically from raw material to the products

ZHANG Jin-chuang1, MENG Zhen2, CHENG Qiong-ling1, LI Qi-zhai2, ZHANG Yu-jie1, LIU Li1, SHI Ai-min1, WANG Qiang1

AppendixA   AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF  AppendixG    AppendixH   AppendixI

 

 

Vol.21(2022),Issue08

Ammonium-dependent regulation of ammonium transporter ZmAMT1s expression conferred by glutamine levels in roots of maize

HUI Jing*, LIU Zhi*, DUAN Feng-ying, ZHAO Yang, LI Xue-lian, AN Xia, WU Xiang-yu, YUAN Li-xing

AppendixA,B,C

 

 

Vol.21(2022),Issue08

Weighted gene co-expression network analysis identifies potential regulators in response to Salmonella Enteritidis challenge in the reproductive tract of laying ducks

ZHANG Yu1, 2, LUO Shu-wen2, HOU Li-e1, GU Tian-tian1, ZHU Guo-qiang2, Wanwipa VONGSANGNAK3, XU Qi1, CHEN Guo-hong1

AppendixA   AppendixB   AppendixC ,D

 

 

Vol.21(2022),Issue08

Transcriptome analysis of the spleen of heterophils to lymphocytes ratio-selected chickens revealed their mechanism of differential resistance to Salmonella

WANG Jie*, ZHANG Qi*, Astrid Lissette BARRETO SÁNCHEZ, ZHU Bo, WANG Qiao, ZHENG Mai-qing, LI Qing-he, CUI Huan-xian, WEN Jie, ZHAO Gui-ping

AppendixA,B

 

 

Vol.21(2022),Issue08

Improved crop protection and biodiversity of the agroecosystem by reduced tillage in rice paddy fields in southern China

LU Qi-qi, SONG Yuan-feng, PAN Ke-qing, LI Yun, TANG Ming-xin, ZHONG Guo-hua, LIU Jie

AppendixA,B,C,D,E,F,G

 

 

Vol.21(2022),Issue08

Screening and evaluation for antibiosis resistance of the spring wheat accessions to the grain aphid, Sitobion miscanthi (Takahashi) (Hemiptera: Aphididae)

Kifle Gebreegziabiher GEBRETSADIK1, 2, ZHANG Yong1, CHEN Ju-lian1

AppendixA,B

 

 

Vol.21(2022),Issue08

Involvement of the autophagy-related gene BdATG8 in development and pathogenicity in Botryosphaeria dothidea

LIU Na, LIAN Sen, ZHOU Shan-yue, WANG Cai-xia, REN Wei-chao, LI Bao-hua

AppendixA,B

 

 

Vol.21(2022),Issue08

Genetic analysis of adult plant, quantitative resistance to stripe rust in wheat landrace Wudubaijian in multi-environment trials

CHAO Kai-xiang1, 2*, WU Cai-juan1*, LI Juan1, WANG Wen-li1, WANG Bao-tong1, LI Qiang1

AppendixA

 

 

Vol.21(2022),Issue08

Mining of candidate genes for grape berry cracking using a genome-wide association study

ZHANG Chuan1, 2*, WU Jiu-yun2*, CUI Li-wen3, FANG Jing-gui1

AppendixA   AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF  AppendixG    AppendixH   AppendixI    AppendixJ

 

 

Vol.21(2022),Issue08

Auxin response factor gene MdARF2 is involved in ABA signaling and salt stress response in apple

WANG Chu-kun1, ZHAO Yu-wen1, HAN Peng-liang2, YU Jian-qiang1, HAO Yu-jin1†, XU Qian3, YOU Chun-xiang1, HU Da-gang1

AppendixA

 

 

Vol.21(2022),Issue08

Identification of soft rot resistance loci in Brassica rapa with SNP markers

LIU Meng-yang*, WU Fang*, GE Yun-jia*, LU Yin, ZHANG Xiao-meng, WANG Yan-hua, WANG Yang, YAN Jing-hui, SHEN Shu-xing, ZHAO Jian-jun, MA Wei

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K

 

 

Vol.21(2022),Issue08

Transcriptional profiling between yellow- and black-seeded Brassica napus reveals molecular modulations on flavonoid and fatty acid content

RONG Hao1, YANG Wen-jing1, XIE Tao1, WANG Yue1, WANG Xia-qin1, JIANG Jin-jin1, WANG You-ping1, 2

AppendixA,B,C

 

 

Vol.21(2022),Issue08

Characterization of chromosome segment substitution lines reveals candidate genes associated with the nodule number in soybean

ZOU Jia-nan1*, ZHANG Zhan-guo1*, KANG Qing-lin1*, YU Si-yang1, WANG Jie-qi1, CHEN Lin1, LIU Yan-ru1, MA Chao1, ZHU Rong-sheng1, ZHU Yong-xu1, DONG Xiao-hui2, JIANG Hong-wei1, 3, WU Xiao-xia1, WANG Nan-nan1, 4, HU Zhen-bang1, QI Zhao-ming1, LIU Chun-yan1, CHEN Qing-shan1, XIN Da-wei1, WANG Jin-hui1 

AppendixA    AppendixB ,C,D

 

 

Vol.21(2022),Issue08

Allele mining of wheat ABA receptor at TaPYL4 suggests neo-functionalization among the wheat homoeologs

WU Bang-bang1*, SHI Meng-meng1*, Mohammad Pourkheirandish2, ZHAO Qi1, WANG Ying1, YANG Chen-kang1, QIAO Ling1, ZHAO Jia-jia1, YAN Su-xian1, ZHENG Xing-wei1, ZHENG Jun1

AppendixA,B,C,D,E,F

 

 

2022 Vol.21 No.07

 

 

 

Vol.21(2022),Issue07

The effects of soil properties, cropping systems and geographic location on soil prokaryotic communities in four maize production regions across China

TIAN Xue-liang1, 2*, LIU Jia-jia3*, LIU Quan-cheng1, XIA Xin-yao1, 3, PENG Yong4, Alejandra I. HUERTA5, YAN Jian-bing4, LI Hui3, LIU Wen-de1 

AppendixA,B,C,D,E

 

 

Vol.21(2022),Issue07

Effects of a decade of organic fertilizer substitution on vegetable yield and soil phosphorus pools, phosphatase activities, and the microbial community in a greenhouse vegetable production system

ZHANG Yin-jie1, GAO Wei2, LUAN Hao-an3, TANG Ji-wei1, LI Ruo-nan4, LI Ming-yue2, ZHANG Huai-zhi1, HUANG Shao-wen1 

AppendixA,B,C,D,E,F,G

 

 

Vol.21(2022),Issue07

Integration of genome-wide association study and selection signatures reveals genetic determinants for skeletal muscle production traits in an F2 chicken population

LI Yu-dong1, 2, 3, BAI Xue1, 2, 3, LIU Xin1, 2, 3, WANG Wei-jia1, 2, 3, LI Zi-wei1, 2, 3, WANG Ning1, 2, 3, XIAO Fan4, GAO Hai-he4, GUO Huai-shun4, LI Hui1, 2, 3, WANG Shou-zhi1, 2, 3

AppendixA,B,C

 

 

Vol.21(2022),Issue07

A conserved odorant receptor identified from antennal transcriptome of Megoura crassicauda that specifically responds to cis-jasmone

WANG Bo1, 2*, HUANG Tian-yu2, 3, 4*, YAO Yuan1, Frederic FRANCIS4, YAN Chun-cai1, WANG Gui-rong2, 3, WANG Bing2

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M

 

 

Vol.21(2022),Issue07

Apple stem grooving virus is associated with leaf yellow mottle mosaic disease on Citrus grandis cv. Huangjinmiyou in China

XUAN Zhi-you1, 2, ZHANG Song1, 2, LI Ping1, 2, YANG Fang-yun1, 2, CHEN Hong-ming1, 2, LIU Ke-hong1, 2, ZHOU Yan1, 2, LI Zhong-an1, 2, ZHOU Chang-yong1, 2, CAO Meng-ji1, 2

AppendixA,B,C,D,E,F,G

 

 

Vol.21(2022),Issue07

Characterization of laccase gene StLAC6 and its involvement in the pathogenicity and peroxisome function in Setosphaeria turcica

LIU Ning1, 2*, ZHANG Qian-qian3*, JIA Hui1, ZHAO Bin1, 2, ZHU Zi-ping4, CAO Zhi-yan1, 2, DONG Jin-gao1, 2

AppendixA,B,C

 

 

Vol.21(2022),Issue07

Genome-wide identification and characterization of the abiotic-stress-responsive lipoxygenase gene family in diploid woodland strawberry (Fragaria vesca)

LI Zhi-qi1, XIE Qian1, YAN Jia-hui1, 2, CHEN Jian-qing1, CHEN Qing-xi1

AppendixA,B,C,D,E

 

 

Vol.21(2022),Issue07

Overexpression of MdMIPS1 enhances drought tolerance and water-use efficiency in apple

HU Ling-yu, YUE Hong, ZHANG Jing-yun, LI Yang-tian-su, GONG Xiao-qing, ZHOU Kun, MA Feng-wang

AppendixA,B,C,D,E

 

 

Vol.21(2022),Issue07

Comparative transcriptome analysis provides insights into the mechanism of pear dwarfing

TANG Zi-kai1*, SUN Man-yi1*, LI Jia-ming1, SONG Bo-bo1, LIU Yue-yuan1, TIAN Yi-ke2, WANG Cai-hong2, WU Jun1

AppendixA,C,D,E,F,G,H,I   AppendixB

 

 

Vol.21(2022),Issue07

Photosynthetic properties of the mid-vein and leaf lamina of field-grown, high-yield hybrid rice during senescence

GAO Zhi-ping1*, XU Min-li1*, ZHANG Hai-zi1, LÜ Chuan-gen2, CHEN Guo-xiang1

AppendixA,B

 

 

Vol.21(2022),Issue07

Identification and characterization of long-InDels through whole genome resequencing to facilitate fine-mapping of a QTL for plant height in soybean (Glycine max L. Merr.)

LIU Chen1, 2*, TIAN Yu2*, LIU Zhang-xiong2, GU Yong-zhe2, ZHANG Bo3, LI Ying-hui2, NA Jie1, QIU Li-juan2 

AppendixA   AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE

 

 

Vol.21(2022),Issue07

Identification of candidate genes related to soluble sugar contents in soybean seeds using multiple genetic analyses

PAN Wen-jing1*, HAN Xue2*, HUANG Shi-yu1, YU Jing-yao1, ZHAO Ying1, QU Ke-xin1, ZHANG Ze-xin1, YIN Zhen-gong1, QI Hui-dong1, YU Guo-long1, ZHANG Yong3, XIN Da-wei1, ZHU Rong-sheng1, LIU Chun-yan1, WU Xiao-xia1, JIANG Hong-wei1, HU Zhen-bang1, ZUO Yu-hu2, CHEN Qing-shan1, QI Zhao-ming1

AppendixA,C,D,E,F,G   AppendixB

 

 

Vol.21(2022),Issue07

Variations in the quality parameters and gluten proteins in synthetic hexaploid wheats solely expressing the Glu-D1 locus

DAI Shou-fen1, 2, CHEN Hai-xia1, LI Hao-yuan1, YANG Wan-jun1, ZHAI Zhi1, LIU Qian-yu1, LI Jian1, YAN Ze-hong1, 2

Appendix

 

 

2022 Vol.21 No.06

 

 

 

Vol.21(2022),Issue06

Investigation of mitochondrial DNA genetic diversity and phylogeny of goats worldwide

GUO Yi1*, GONG Ying1*, HE Yong-meng1, YANG Bai-gao1, ZHANG Wei-yi1, CHEN Bo-er2, HUANG Yong-fu1, ZHAO Yong-ju1, ZHANG Dan-ping3, MA Yue-hui4, CHU Ming-xing4, E Guang-xin1

AppendixA   AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF  AppendixG    AppendixH   AppendixI    AppendixJ   AppendixK     AppendixL   AppendixM

 

 

Vol.21(2022),Issue06

Integrated management of crop residue and nutrient enhances new carbon formation by regulating microbial taxa and enzymes

WU Hong-liang1, CAI An-dong2, XING Ting-ting1, HUAI Sheng-chang1, ZHU Ping3, HAN Xiao-zeng4, XU Ming-gang5, LU Chang-ai1  

AppendixA,B,C,D,E

 

 

Vol.21(2022),Issue06

Maize�Clegume intercropping promote N uptake through changing the root spatial distribution, legume nodulation capacity, and soil N availability 

ZHENG Ben-chuan1, 2*, ZHOU Ying1, 2*, CHEN Ping1, 2, ZHANG Xiao-na1, 2, DU Qing1, 2, YANG Huan1, 2, WANG Xiao-chun1, 2, YANG Feng1, 2, XIAO Te1, 2, LI Long3, YANG Wen-yu1, 2, YONG Tai-wen1, 2 

AppendixA,B,C

 

 

Vol.21(2022),Issue06

HBP1 inhibits chicken preadipocyte differentiation by activating the STAT3 signaling via directly enhancing JAK2 expression

CHEN Hong-yan1, 2, 3*, CHENG Bo-han1, 2, 3*, MA Yan-yan1, 2, 3, ZHANG Qi1, 2, 3, LENG Li1, 2, 3, WANG Shou-zhi1, 2, 3, LI Hui1, 2, 3

AppendixA,B

 

 

Vol.21(2022),Issue06

Epigenome-wide DNA methylation analysis reveals differentially methylation patterns in skeletal muscle between Chinese Chenghua and Qingyu pigs

WANG Kai1*, WU Ping-xian1, 5*, WANG Shu-jie1, JI Xiang1, CHEN Dong1, JIANG An-an1, XIAO Wei-hang1, JIANG Yan-zhi2, ZHU Li1, ZENG Yang-shuang3, XU Xu3, QIU Xiao-tian4, LI Ming-zhou1, LI Xue-wei1, TANG Guo-qing1

AppendixA,C,E   AppendixB ,D

 

 

Vol.21(2022),Issue06

Physiological mitochondrial ROS regulate diapause by enhancing HSP60/Lon complex stability in Helicoverpa armigera

ZHANG Xiao-shuai, SU Xiao-long, GENG Shao-lei, WANG Zheng-hao

Appendix

 

 

Vol.21(2022),Issue06

A transferred regulator that contributes to Xanthomonas oryzae pv. oryzicola oxidative stress adaptation and virulence by regulating the expression of cytochrome bd oxidase genes

WANG Pei-hong1*, WANG Sai1*, NIE Wen-han1, WU Yan1, Iftikhar AHMAD1, 2, Ayizekeranmu YIMING1, HUANG Jin1, CHEN Gong-you1, ZHU Bo1 

AppendixA,B,C,D,E

 

 

Vol.21(2022),Issue06

Genome-wide characterization and expression analysis of WRKY family genes during development and resistance to Colletotrichum fructicola in cultivated strawberry (Fragaria��ananassa Duch.)

ZOU Xiao-hua, DONG Chao, LIU Hai-ting, GAO Qing-hua

AppendixA,B,C,D,E,F,G

 

 

Vol.21(2022),Issue06

PbPH5, an H+ P-ATPase on the tonoplast, is related to malic acid accumulation in pear fruit

SONG Jun-xing, CHEN Ying-can, LU Zhao-hui, ZHAO Guang-ping, WANG Xiao-li, ZHAI Rui, WANG Zhi-gang, YANG Cheng-quan, XU Ling-fei

AppendixA,B,C,D,E

 

 

Vol.21(2022),Issue06

Genome-wide identification, evolutionary selection, and genetic variation of DNA methylation-related genes in Brassica rapa and Brassica oleracea

AN Feng1, 2*, ZHANG Kang2*, ZHANG Ling-kui2, LI Xing2, CHEN Shu-min2, WANG Hua-sen1, CHENG Feng2

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K

 

 

Vol.21(2022),Issue06

Image-based root phenotyping for field-grown crops: An example under maize/soybean intercropping

HUI Fang1, XIE Zi-wen1, LI Hai-gang2, GUO Yan1, LI Bao-guo1, LIU Yun-ling1, MA Yun-tao1

AppendixA

 

 

Vol.21(2022),Issue06

Optimization of nitrogen fertilization improves rice quality by affecting the structure and physicochemical properties of starch at high yield levels

ZHOU Tian-yang1, 2, LI Zhi-kang1, 2, LI En-peng1, 2, WANG Wei-lu3, YUAN Li-min1, 2, ZHANG Hao1, 2, LIU Li-jun1, 2, WANG Zhi-qin1, 2, GU Jun-fei1, 2, 3, YANG Jian-chang1, 2

AppendixA,B

 

 

Vol.21(2022),Issue06

1563 The GhMAX2 gene regulates plant growth and fiber development in cotton

HE Peng1, ZHANG Hui-zhi1, ZHANG Li1, JIANG Bin1, XIAO Guang-hui1, 2, YU Jia-ning1, 2 

AppendixA

 

 

Vol.21(2022),Issue06

A major and stable QTL for wheat spikelet number per spike validated in different genetic backgrounds

DING Pu-yang1*, MO Zi-qiang1*, TANG Hua-ping1*, MU Yang1, DENG Mei1, JIANG Qian-tao1, LIU Ya-xi1, CHEN Guang-deng2, CHEN Guo-yue1, WANG Ji-rui1, LI Wei3, QI Peng-fei1, JIANG Yun-feng1, KANG Hou-yang1, YAN Gui-jun4, Wei Yu-ming1, ZHENG You-liang1, LAN Xiu-jin1, MA Jian1 

AppendixA   AppendixB,C,D,E,G,H,I,J,K,M  AppendixF    AppendixL

 

 

Vol.21(2022),Issue06

Genetic diversity analysis and GWAS reveal the adaptive loci of milling and appearance quality of japonica rice (Oryza sativa L.) in Northeast China

XU Xin, YE Jun-hua, YANG Ying-ying, LI Ruo-si, LI Zhen, WANG Shan, SUN Yan-fei, ZHANG Meng-chen, XU Qun, FENG Yue, WEI Xing-hua, YANG Yao-long

AppendixA,E,G,I,J   AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixF   AppendixH

 

 

2022 Vol.21 No.05

 

 

 

Vol.21(2022),Issue05

Increasing soil microbial biomass nitrogen in crop rotation systems by improving nitrogen resources under nitrogen application

XING Ting-ting1, 2, CAI An-dong3, LU Chang-ai1, YE Hong-ling1, 2, WU Hong-liang1, HUAI Sheng-chang1, WANG Jin-yu1, XU Ming-gang1, LIN Qi-mei3 

Appendix A,B,C,E,F    AppendixD

 

 

Vol.21(2022),Issue05

Integrative analysis of hypothalamic transcriptome and genetic association study reveals key genes involved in the regulation of egg production in indigenous chickens

WANG Dan-dan1, ZHANG Yan-yan1, TENG Meng-lin1, WANG Zhang1, XU Chun-lin1, JIANG Ke-ren1, MA Zheng4, LI Zhuan-jian1, 2, 3, TIAN Ya-dong1, 2, 3, Kang Xiang-tao1, 2, 3, LI Hong1, 2, 3, LIU Xiao-jun1, 2, 3

AppendixA,B,C,EG,H,I,J,K,L,M    AppendixD,F

 

 

Vol.21(2022),Issue05

The expression, function, and coding potential of circular RNA circEDC3 in chicken skeletal muscle development

WEI Yuan-hang*, ZHAO Xi-yu*, SHEN Xiao-xu, YE Lin, ZHANG Yao, WANG Yan, LI Di-yan, ZHU Qing, YIN Hua-dong

AppendixA,B,C,D,E,F

,

 

Vol.21(2022),Issue05

Assessment of the potential toxicity of insecticidal compounds to Peristenus spretus, a parasitoid of mirid bugs

ZHAO Man1, 2,,, LI Yun-he1, NIU Lin-lin1, CHEN Lin1, LIANG Ge-mei1 

AppendixA,B,C

 

 

Vol.21(2022),Issue05

Identification and functional characterization of ApisOr23 in pea aphid Acyrthosiphon pisum

HUANG Tian-yu1, 3*, ZHANG Rui-bin1, 2*, YANG Lu-lu1, CAO Song1, Frederic FRANCIS3, WANG Bing1, WANG Gui-rong1, 2

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.21(2022),Issue05

Small RNA deep sequencing reveals the presence of multiple viral infections in cucurbit crops in Guangdong, China

LI Zheng-gang1*, NONG Yuan1*, Tahir Farooq1, TANG Ya-fei1, SHE Xiao-man1, YU Lin1, LAN Guo-bing1, ZHOU Xue-ping2, 3, HE Zi-fu1

AppendixA,B,C,D,E,F

 

 

Vol.21(2022),Issue05

Mutations in FgPrp6 suppressive to the Fgprp4 mutant in Fusarium graminearum

LI Chao-hui1, 2, FAN Zhi-li1, HUANG Xin-yi1, WANG Qin-hu1, JIANG Cong1, XU Jin-rong1, 3, JIN Qiao-jun1

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H

 

 

Vol.21(2022),Issue05

Identification of the DEAD-box RNA helicase family members in grapevine reveals that VviDEADRH25a confers tolerance to drought stress

YANG Sheng-di1, 2, GUO Da-long1, 2, PEI Mao-song1, 2, WEI Tong-lu1, 2, LIU Hai-nan1, 2, BIAN Lu1, 2, YU Ke-ke1, 2, ZHANG Guo-hai1, 2, YU Yi-he1, 2

AppendixA,B,C,E,G    AppendixD    AppendixF     AppendixH

 

 

Vol.21(2022),Issue05

Phenotype and mechanism analysis of plant dwarfing in pear regulated by abscisic acid

LIU Jian-long1*, ZHANG Chen-xiao1*, LI Tong-tong1, LIANG Cheng-lin2, YANG Ying-jie1, LI Ding-Li1, CUI Zhen-hua1, WANG Ran1, SONG Jian-kun1

AppendixA     AppendixB

 

 

Vol.21(2022),Issue05

Genome-wide identification of WOX gene family in apple and a functional analysis of MdWOX4b during adventitious root formation

XU Xiao-zhao1, CHE Qin-qin1, 3, CHENG Chen-xia1, 2, YUAN Yong-bing1, 3, WANG Yong-zhang1

Appendix

 

 

Vol.21(2022),Issue05

Genome-wide analysis of OVATE family proteins in cucumber (Cucumis sativus L.)

HAN Li-jie1, SONG Xiao-fei2, WANG Zhong-yi1, LIU Xiao-feng1, YAN Li-ying3, HAN De-guo4, ZHOU Zhao-yang1, ZHANG Xiao-lan1

Appendix

 

 

Vol.21(2022),Issue05

Dissecting the genetic basis of maize deep-sowing tolerance by combining association mapping and gene expression analysis

YANG Yue1, 2*, MA Yu-ting1, 2*, LIU Yang-yang2, 3*, Demar LYLE2, LI Dong-dong2, WANG Ping-xi2, XU Jia-liang2, ZHEN Si-han2, LU Jia-wen2, PENG Yun-ling4, CUI Yu2, FU Jun-jie2, DU Wan-li1, ZHANG Hong-wei2, WANG Jian-hua3

AppendixA   AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF  AppendixG    AppendixH   AppendixI    AppendixJ   AppendixK

 

 

Vol.21(2022),Issue05

Creation of two hyperactive variants of phytochrome B1 for attenuating shade avoidance syndrome in maize

ZHAO Yong-ping1*, ZHAO Bin-bin1*, WU Guang-xia1*, MA Xiao-jing1, WANG Bao-bao1, KONG De-xin2, WEI Hong-bin2, WANG Hai-yang2, 3 

AppendixA

 

 

Vol.21(2022),Issue05

TaIAA15 genes regulate plant architecture in wheat

LI Fu1*, YAN Dong2*, GAO Li-feng2, LIU Pan2, ZHAO Guang-yao2, JIA Ji-zeng2, REN Zheng-long1 

AppendixA   AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF  AppendixG

 

 

2022 Vol.21 No.04

 

 

 

 

 

Vol.21(2022),Issue04

Wastewater irrigation and crop yield: A meta-analysis

WANG Han-jie1, Jingjing WANG2, Xiaohua YU3

AppendixA

 

 

Vol.21(2022),Issue04

Sustainability of the rice�Ccrayfish farming model in waterlogged land: A case study in Qianjiang County, Hubei Province, China

YUAN Peng-li1, WANG Jin-ping1, 2, GUO Can1, GUO Zi-yuan2, GUO Yao1, CAO Cou-gui1, 2

AppendixA,B,C,D,E

 

 

Vol.21(2022),Issue04

The rhizospheric microbiome becomes more diverse with maize domestication and genetic improvement

HUANG Jun1, LI Yun-feng1, MA Yuan-ying2, LI Yan-sheng3, JIN Jian3, 4, LIAN Teng-xiang1 

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M

 

 

Vol.21(2022),Issue04

NH4Cl promotes apoptosis and inflammation in bovine mammary epithelial cells via the circ02771/miR-194b/TGIF1 axis

CHEN Zhi1, 2*, LIANG Yu-sheng3*, ZONG Wei-cheng4, GUO Jia-he1, 2, ZHOU Jing-peng1, 2, MAO Yong-jiang1, 2, JI De-jun1, 2, JIAO Pei-xin5, Juan J LOOR3, YANG Zhang-ping1, 2

Appendix

 

 

Vol.21(2022),Issue04

Incorporating genomic annotation into single-step genomic prediction with imputed whole-genome sequence data

TENG Jin-yan1, YE Shao-pan1, GAO Ning2, CHEN Zi-tao1, DIAO Shu-qi1, LI Xiu-jin3, YUAN Xiao-long1, ZHANG Hao1, LI Jia-qi1, ZHANG Xi-quan1, ZHANG Zhe1

AppendixA,B,C,D,E

 

 

Vol.21(2022),Issue04

Genome-wide characterization of miRNA and siRNA pathways in the parasitoid wasp Pteromalus puparum

XIAO Shan1, FANG Qi1, LIU Ming-ming1, ZHANG Jiao1, WANG Bei-bei1, YAN Zhi-chao1, WANG Fang1, David W. STANLEY2, YE Gong-yin1 

AppendixA,B,C,D,E,F

 

 

Vol.21(2022),Issue04

The new effector AbSCP1 of foliar nematode (Aphelenchoides besseyi) is required for parasitism rice

HUANG Xin1, 2, CHI Yuan-kai1, Addisie Abate BIRHAN1, 3, ZHAO Wei1, QI Ren-de1, PENG De-liang2

AppendixA

 

 

Vol.21(2022),Issue04

P1 of strawberry vein banding virus, a multilocalized protein, functions as a movement protein and interacts with the coat protein

RUI Peng-huan1*, WANG Zhan-qi2*, SHAN Wen-shu1*, XIA Wei-wei1, ZHOU Xiu-hong3, YANG Lian-lian2, JIANG Lei1, 4, 5, JIANG Tong1, 4, 5

AppendixA

 

 

Vol.21(2022),Issue04

Kiwifruit (Actinidia chinensis ��Hongyang��) cytosolic ascorbate peroxidases (AcAPX1 and AcAPX2) enhance salinity tolerance in Arabidopsis thaliana

GUO Xiu-hong1*, HE Yan2*, ZHANG Yu3, WANG Yi2, HUANG Sheng-xiong3, LIU Yong-sheng1, 2, 3, LI Wei2

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.21(2022),Issue04

Establishment and application of an SNP molecular identification system for grape cultivars

WANG Fu-qiang, FAN Xiu-cai, ZHANG Ying, SUN Lei, LIU Chong-huai, JIANG Jian-fu

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.21(2022),Issue04

The use of widely targeted metabolite profiling to reveal the senescence changes in postharvest ��Red Globe�� (Vitis vinifera) grape berries

XU Teng-fei1*, YANG Xin2*, ZHANG Meng2, GUO Shui-huan2, FU Wen-jing2, ZHOU Bi-jiang2, LIU Yu-jia2, MA Hai-jun3, FANG Yu-lin2, YANG Gang4, MENG Jiang-fei

AppendixA,B,C   AppendixD   AppendixE

 

 

Vol.21(2022),Issue04

Transcriptome analysis reveals the differential regulatory effects of red and blue light on nitrate metabolism in pakchoi (Brassica campestris L.)

FAN Xiao-xue1, BIAN Zhong-hua2, SONG Bo1, XU Hai1

AppendixA   AppendixB   AppendixC    AppendixD

 

 

Vol.21(2022),Issue04

The impact of tandem duplication on gene evolution in Solanaceae species

HUANG Yi-le1, 2, ZHANG Ling-kui2, ZHANG Kang2, CHEN Shu-min2, HU Jian-bin1, CHENG Feng2

AppendixA   AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF  AppendixG

 

 

Vol.21(2022),Issue04

Systematical regulation involved in heterogeneous photosynthetic characteristics of individual leaf in pima cotton

ZHANG Yu-jie, HAN Ji-mei, LEI Zhang-ying, MENG Hao-feng, ZHANG Wang-feng, ZHANG Ya-li

AppendixA,B

 

 

Vol.21(2022),Issue04

Grain dehydration rate is related to post-silking thermal time and ear characters in different maize hybrids

SHI Wen-jun, SHAO Hui, SHA Ye, SHI Rong, SHI Dong-feng, CHEN Ya-chao, BAN Xiang-ben, MI Guo-hua

AppendixA,B,C,D,E

 

 

Vol.21(2022),Issue04

Deciphering the morpho�Cphysiological traits for high yield potential in nitrogen efficient varieties (NEVs): A japonica rice case study

ZHU Kuan-yu1, YAN Jia-qian1, SHEN Yong1, ZHANG Wei-yang1, XU Yun-ji2, WANG Zhi-qin1, YANG Jian-chang1 

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.21(2022),Issue04

QTL analysis for plant height and fine mapping of two environmentally stable QTLs with major effects in soybean 

TIAN Yu1, YANG Lei1, LU Hong-feng2, ZHANG Bo3, LI Yan-fei1, LIU Chen1, 4, GE Tian-li1, LIU Yu-lin5, HAN Jia-nan1, LI Ying-hui1, QIU Li-juan1

AppendixA   AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF  AppendixG    AppendixH   AppendixI

 

 

Vol.21(2022),Issue04

Identification of QTL and underlying genes for root system architecture associated with nitrate nutrition in hexaploid wheat

Marcus GRIFFITHS1, Jonathan A. ATKINSON2, 3, Laura-Jayne GARDINER4, Ranjan SWARUP1, Michael P. POUND5, Michael H. WILSON2, 3, Malcolm J. BENNETT1, 2, 3, Darren M. WELLS1, 2, 3

AppendixA   AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF  AppendixG    AppendixH   AppendixI    AppendixJ

 

 

2022 Vol.21 No.03

 

 

Vol.21(2022),Issue03

Transcriptome and phytochemical analyses reveal the roles of characteristic metabolites in the taste formation of white tea during the withering process

ZHOU Cheng-zhe1, 2, 3, ZHU Chen1, 2, 3, LI Xiao-zhen1, 3, CHEN Lan1, 3, XIE Si-yi1, 3, CHEN Guang-wu1, 3, ZHANG Huan1, LAI Zhong-xiong1, 2, LIN Yu-ling1, 2, GUO Yu-qiong1, 3

AppendiA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L

 

 

Vol.21(2022),Issue03

Interactions between phosphorus availability and microbes in a wheat�Cmaize double cropping system: A reduced fertilization scheme

YU Xiao-jing1, CHEN Qi1, SHI Wen-cong1, GAO Zheng1, SUN Xiao1, DONG Jing-jing1, LI Juan2,
WANG Heng-tao3, GAO Jian-guo3, LIU Zhi-guang1, ZHANG Min1 

Appendix

 

 

Vol.21(2022),Issue03

Dynamics of organic carbon and nitrogen in deep soil profile and crop yields under long-term fertilization in wheat-maize cropping system

Muhammad QASWAR1, 2, 3*, LI Dong-chu1, 3*, HUANG Jing1, 3, HAN Tian-fu1, Waqas AHMED4, Sehrish ALI1, Muhammad Numan KHAN1, Zulqarnain Haider KHAN5, XU Yong-mei6, LI Qian2, ZHANG Hui-min1, 7, WANG Bo-ren1, 3, Ahmad TAUQEER8

Appendix

 

Vol.21(2022),Issue03

Incidence and prevalence levels of three aphid-transmitted viruses in crucifer crops in China

ZHANG Xiao-yan1, 2, PENG Yan-mei1, XIANG Hai-ying1, WANG Ying1, LI Da-wei1, YU Jia-lin1, HAN Cheng-gui1 

AppendixA,B,C

 

Vol.21(2022),Issue03

The comparative analysis and identification of secondary metabolites between Tibet wild and cultivated pomegranates (Punica granatum L.) in China

GUO Lin-hui1, 2, GE Da-peng1, 2, REN Yuan1, 2, DONG Jian-mei1, 2, ZHAO Xue-qing1, 2, LIU Xue-qing3, YUAN Zhao-he1, 2

AppendixA,B   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF  AppendixG    AppendixH   AppendixI    AppendixJ   AppendixK      AppendixL    AppendixM   AppendixN  

 

Vol.21(2022),Issue03

Tissue distribution and changes in dopamine during development and stress responses in Malus germplasm

ZHANG Zhi-jun, ZHANG Jing, TANG Zhong-wen, WANG Yan-peng, GAO Teng-teng, LIU Xiao-min, MA Feng-wang, LI Chao

AppendiA,B,C,D,E,F,G,H,I

 

Vol.21(2022),Issue03

Tomato SlPti5 plays a regulative role in the plant immune response against Botrytis cinerea through modulation of ROS system and hormone pathways

TANG Qiong1, ZHENG Xiao-dong1, GUO Jun2, YU Ting1

AppendixA

 

Vol.21(2022),Issue03

Nodulin 26-like intrinsic protein CsNIP2;2 is a silicon influx transporter in Cucumis sativus L.

DUAN Yao-ke1, SU Yan1, HAN Rong1, SUN Hao1, 2, GONG Hai-jun1

AppendixA     AppendiB,D,E,F    AppendixC    

 

Vol.21(2022),Issue03

Fine mapping and genetic analysis of resistance genes, Rsc18, against soybean mosaic virus

LIU Sang-lin1, 2, CHENG Yan-bo1, 2, MA Qi-bin1, 2, LI Mu1, 2, 3, JIANG Ze1, 2, XIA Qiu-ju4, NIAN Hai1, 2 

AppendixA     AppendiB,C,D,E,F

 

Vol.21(2022),Issue03

The removal of nitrate reductase phosphorylation enhances tolerance to ammonium nitrogen deficiency in rice

HAN Rui-cai1, 2, XU Zhi-rong1, LI Chen-yan1, Adnan Rasheed1, PAN Xiao-hua1, SHI Qing-hua1,
WU Zi-ming1

AppendixA,B

 

Vol.21(2022),Issue03

Locus TUTOU2 determines the panicle apical abortion phenotype of rice (Oryza sativa L.) in tutou2 mutant

ZHU Zi-chao1, 2, LUO Sheng1, LEI Bin1, LI Xian-yong2, CHENG Zhi-jun1

Appendix

 

2022 Vol.21 No.02

 

 

Vol.21(2022),Issue02

Molecular and morphological characterization of stunt nematodes of wheat, maize, and rice in the savannahs of northern Nigeria

Sulaiman ABDULSALAM1, 2, PENG Huan1, LIU Shi-ming1, HUANG Wen-kun1, KONG Ling-an1,

PENG De-liang1

AppendixA,B

 

 

Vol.21(2022),Issue02

Waxy allele diversity in waxy maize landraces of Yunnan Province, China

WU Xiao-yang, LONG Wen-jie, CHEN Dan, ZHOU Guo-yan, DU Juan, WU Shao-yun, CAI Qing

AppendixA    AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF

 

 

Vol.21(2022),Issue02

Changes in paddy cropping system enhanced economic profit and ecological sustainability in central China

ZHOU Yong1, 2, YAN Xiao-yuan1, GONG Song-ling1, LI Cheng-wei1, ZHU Rong1, ZHU Bo1, 2, LIU Zhang-yong1, 2, WANG Xiao-long3, CAO Peng4

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.21(2022),Issue02

Black tea markets worldwide: Are they integrated?

XU Yong-mei1, QIAO Fang-bin2, HUANG Ji-kun3

AppendixA,B,C,D,E,F

 

 

Vol.21(2022),Issue02

Grain zinc and iron concentrations of Chinese wheat landraces and cultivars and their responses to foliar micronutrient applications 

JIANG Li-na1, MA Jing-li2, WANG Xiao-jie2, LIU Gang-gang2, ZHU Zhao-long2, QI Chen-yang2, ZHANG Ling-fang2, LI Chun-xi1, WANG Zhi-min3, HAO Bao-zhen2 

Appendix

 

 

Vol.21(2022),Issue02

Long-term straw return influenced ammonium ion retention at the soil aggregate scale in an Anthrosol with rice-wheat rotations in China

ZHANG Wen-zhao1, CHEN Xiao-qin2, WANG Huo-yan2, WEI Wen-xue1, ZHOU Jian-min2 

Appendix

 

 

Vol.21(2022),Issue02

Construction of a telomerase-immortalized porcine tracheal epithelial cell model for swine-origin mycoplasma infection

XIE Xing1, HAO Fei1, WANG Hai-yan1, PANG Mao-da2, GAN Yuan1, LIU Bei-bei1, ZHANG Lei1, WEI

Yan-na1, CHEN Rong1, ZHANG Zhen-zhen1, BAO Wen-bin3, BAI Yun1, SHAO Guo-qing1, XIONG Qi-yan1, FENG Zhi-xin1 

Appendix

 

 

Vol.21(2022),Issue02

C-type natriuretic peptide stimulates chicken myoblast differentiation through NPRB/NPRC receptors and metabolism pathway

Huang Hua-yun1*, Liang Zhong1*, Liu Long-zhou1, 2, Li Chun-miao1, Huang Zhen-yang1, Wang

Qian-bao1, Li Shou-feng1, Zhao Zhen-hua1

Appendix

 

 

Vol.21(2022),Issue02

A comprehensive evaluation of factors affecting the accuracy of pig genotype imputation using a single or multi-breed reference population

ZHANG Kai-li, PENG Xia, ZHANG Sai-xian, ZHAN Hui-wen, LU Jia-hui, XIE Sheng-song, ZHAO Shu-hong,

LI Xin-yun, MA Yun-long

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K

 

 

Vol.21(2022),Issue02

Expression profiles and functional prediction of ionotropic receptors in Asian corn borer, Ostrinia furnacalis (Lepidoptera: Crambidae)

ZHANG Yu1, 2, YANG Bin2, YU Jie2, PANG Bao-ping1, WANG Gui-rong2, 3 

AppendixA

 

 

Vol.21(2022),Issue02

A rapid, low-cost deep learning system to classify strawberry disease based on cloud service

YANG Guo-feng1, 2, YANG Yong1, 2, HE Zi-kang1, 2, ZHANG Xin-yu1, 2, HE Yong3

AppendixA,B,C

 

 

Vol.21(2022),Issue02

Proteomic analysis of pathogen-responsive proteins from maize stem apoplast triggered by Fusarium verticillioides

Hafiz ABDUL HASEEB1*, ZHANG Jun1*, GUO Yu-shuang2, GAO Mei-xu1, GUO Wei1 

AppendixA    AppendixB,C,D,E

 

 

Vol.21(2022),Issue02

Response of carbohydrate metabolism-mediated sink strength to auxin in shoot tips of apple plants

SU Jing, CUI Wei-fang, ZHU Ling-cheng, LI Bai-yun, MA Feng-wang, LI Ming-jun

AppendixA,B

 

 

Vol.21(2022),Issue02

Transcriptomic profiling of watermelon (Citrullus lanatus) provides insights into male flowers development

ZHU Ying-chun, YUAN Gao-peng, JIA Sheng-feng, AN Guo-lin, LI Wei-hua, SUN De-xi, LIU Jun-pu

AppendixA,B,C    AppendixD

 

 

Vol.21(2022),Issue02

Genome-wide identification and expression analysis of GDSL esterase/lipase genes in tomato

SUN Yao-guang, HE Yu-qing, WANG He-xuan, JIANG Jing-bin, YANG Huan-huan, XU Xiang-yang

AppendixA,B,D,E    AppendixC

 

 

Vol.21(2022),Issue02

Field mold stress induced catabolism of storage reserves in soybean seed and the resulting deterioration of seed quality in the field

DENG Jun-cai1, 2, LI Xiao-man1, 2, 3, XIAO Xin-li1, 2, WU Hai-jun1, 2, YANG Cai-qiong1, 2, 3, LONG Xi-yang1, 2,

ZHANG Qi-hui1, 2, Nasir Iqbal1, 2, 5, WANG Xiao-chun1, 2, YONG Tai-wen1, 2, DU Jun-bo1, 2, 3, YANG Feng1, 2,

LIU Wei-guo1, 2, 3, ZHANG Jing1, 4, WU Xiao-ling1, 2, WU Yu-shan1, 2, YANG Wen-yu1, 2, LIU Jiang1, 2, 3

AppendixA,B,C    

 

Vol.21(2022),Issue02

Co-silencing E1 and its homologs in an extremely late-maturing soybean cultivar confers super-early maturity and adaptation to high-latitude short-season regions

LIU Li-feng1*, GAO Le1, 2*, ZHANG Li-xin1, CAI Yu-peng1, SONG Wen-wen1, CHEN Li1, YUAN Shan1, WU Ting-ting1, JIANG Bing-jun1, SUN Shi1, WU Cun-xiang1, HOU Wen-sheng1, HAN Tian-fu1 

AppendixA,B

 

 

2022 Vol.21 No.01

 

 

Vol.21(2022),Issue01

The relationship between farm size and fertilizer use efficiency: Evidence from China

ZHU Wei1, QI Li-xia2, WANG Rui-mei1

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N

 

 

Vol.21(2022),Issue01

Bentonite-humic acid improves soil organic carbon, microbial biomass, enzyme activities and grain quality in a sandy soil cropped to maize (Zea mays L.) in a semi-arid region

ZHOU Lei1, 2, 3, XU Sheng-tao4, Carlos M. MONREAL3, Neil B. MCLAUGHLIN3, ZHAO Bao-ping1, LIU Jing-hui1, HAO Guo-cheng5

AppendixA

 

 

Vol.21(2022),Issue01

Population genetic structure of Sitobion miscanthi in China

SUN Jing-xuan1, 2, 3, LI Qian1, TAN Xiao-ling1, FAN Jia1, ZHANG Yong1, QIN Yao-guo1, Fr��d��ric FRANCIS2, CHEN Ju-lian1

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.21(2022),Issue01

Using transcriptome Shannon entropy to evaluate the off-target effects and safety of insecticidal siRNAs

MA Wei-hua1, WU Tong1, 2, ZHANG Zan3, LI Hang3, SITU Gong-ming3, YIN Chuan-lin2, YE Xin-hai2, CHEN Meng-yao2, ZHAO Xian-xin2, HE Kang2, LI Fei2

AppendixA,B

 

 

Vol.21(2022),Issue01

Genome-wide identification and analysis of the regulation wheat DnaJ family genes following wheat yellow mosaic virus infection

LIU Ting-ting1, XU Miao-ze1, GAO Shi-qi1, ZHANG Yang2, HU Yang3, JIN Peng1, CAI Lin-na1, CHENG Ye1, CHEN Jian-ping1, YANG Jian1, ZHONG Kai-li1 

AppendixA,B,C,D,E

 

 

Vol.21(2022),Issue01

iTRAQ-based quantitative proteomics analysis of defense responses triggered by the pathogen Rhizoctonia solani infection in rice

FENG Zhi-ming1, 2, 5, GAO Peng1, ZHAO Jian-hua1, WANG Guang-da1, ZHANG Hui-min1, CAO Wen-lei1, XUE Xiang4, ZHANG Ya-fang1, 2, Ma Yu-yin4, Hua Rong5, CHEN Zong-xiang1, 2, CHEN Xi-jun1, HU Ke-ming1, 2, ZUO Shi-min1, 2, 3 

AppendixA    AppendixB,C

 

 

Vol.21(2022),Issue01

Constructing the wolfberry (Lycium spp.) genetic linkage map using AFLP and SSR markers

YIN Yue1, 2, AN Wei2, ZHAO Jian-hua2, LI Yan-long2, FAN Yun-fang2, CHEN Jin-huan3, CAO You-long2, ZHAN Xiang-qiang1 

AppendixA    AppendixB

 

 

Vol.21(2022),Issue01

Genome-wide analysis of the CCCH zinc finger family in longan: Characteristic identification and expression profiles in Dimocarpus longan Lour

SU Li-yao*, XIAO Xue-chen*, JIANG Meng-qi, HUANG Shu-qi, XUE Xiao-dong, LI Xue, LAI Zhong-xiong, LIN Yu-ling 

AppendixA    AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF  AppendixG

 

 

Vol.21(2022),Issue01

Versatile physiological functions of the Nudix hydrolase family in berry development and stress response in grapevine

WANG Pei-pei1, 2*, WANG Zhao-ke1*, GUAN Le2, Muhammad Salman HAIDER2, Maazullah NASIM2, YUAN Yong-bing3, LIU Geng-sen3, LENG Xiang-peng1, 3

AppendixA    AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF  AppendixG    AppendixH   AppendixI    AppendixJ   AppendixK      AppendixL    AppendixM   AppendixN   AppendixO

 

 

Vol.21(2022),Issue01

Sexual compatibility of transgenic soybean and different wild soybean populations

HU Yu-qi1*, SHENG Ze-wen1*, LIU Jin-yue1, LIU Qi1, QIANG Sheng1, SONG Xiao-ling1, LIU Biao2 

Appendix

 

 

2021 Vol.20 No.12

 

 

 

Vol.20(2021),Issue12

Scale and scope economies in small household rice farming in Vietnam

Viet-Ngu HOANG1, 3, Trung Thanh NGUYEN2, 3, Clevo WILSON1, Thong Quoc HO3, Uttam KHANAL4

AppendixA,B

 

 

Vol.20(2021),Issue12

Assembly and co-occurrence patterns of rare and abundant bacterial sub-communities in rice rhizosphere soil under short-term nitrogen deep placement

LI Gui-long1, 2, WU Meng1, 2, LI Peng-fa1, 2, WEI Shi-ping1, 2, LIU Jia1, 3, JIANG Chun-yu1, LIU Ming1, 2, LI Zhong-pei1, 2 

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H

 

 

Vol.20(2021),Issue12

Effects of dietary amylose to amylopectin ratio on growth performance, carcass quality characteristics and meat fatty acids in Chinese Qinchuan cattle

PIAO Min-yu1, 2, 3, HU Feng-ming1, 2, 3, KONG Fan-lin1, 2, 3, LIU Yun-long1, 2, 3, WANG Shuo1, 2, 3, CUI Kai1, 2, 3, SUN Tao4, DIAO Qi-yu1, 2, 3, TU Yan1, 2, 3 

AppendixA,B,C,D,E

 

 

Vol.20(2021),Issue12

Functional identification of C-type lectin in the diamondback moth, Plutella xylostella (L.) innate immunity

LI Jin-yang1, 2, 3, LIN Jun-han1, 2, 3, 4, G. Mandela FERNÁNDEZ-GRANDON5, ZHANG Jia-yu1, 2, 3, YOU Min-sheng1, 2, 3, XIA Xiao-feng1, 2, 3

AppendixA,B,C,D,E

 

 

Vol.20(2021),Issue12

Horizontal gene transfer of a syp homolog contributes to the virulence of Burkholderia glumae 

WANG Sai1*, WANG Pei-hong1*, NIE Wen-han1, CUI Zhou-qi2, LI Hong-yu1, WU Yan1, Ayizekeranmu YIMING1, FU Luo-yi1, Iftikhar AHMAD1, 3, CHEN Gong-you1, ZHU Bo1 

AppendixA,B,C

 

 

Vol.20(2021),Issue12

Identification of proteins associated with fusarium crown rot resistance in wheat using label-free quantification analysis  

JIN Jing-jing1, 2, DUAN Shuo-nan3, QI Yong-zhi1, 2, ZHEN Wen-chao2, 4, MA Jun3 

AppendixA,B,C

 

 

Vol.20(2021),Issue12

Transcriptome analysis of the influence of CPPU application for fruit setting on melon volatile content

CHENG Jin-tao, CHEN Hai-wen, DING Xiao-chen, SHEN Tai, PENG Zhao-wen, KONG Qiu-sheng, HUANG Yuan, BIE Zhi-long

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L

 

 

Vol.20(2021),Issue12

Analysis of genetic diversity and structure across a wide range of germplasm reveals genetic relationships among seventeen species of Malus Mill. native to China 

GAO Yuan, WANG Da-jiang, WANG Kun, CONG Pei-hua, LI Lian-wen, PIAO Ji-cheng

AppendixA

 

 

Vol.20(2021),Issue12

Overexpression of the MADS-box gene SlMBP21 alters leaf morphology and affects reproductive development in tomato

WANG Yun-shu, GUO Peng-yu, ZHANG Jian-ling, XIE Qiao-li, SHEN Hui, HU Zong-li*, CHEN Guo-ping*

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.20(2021),Issue12

Maize grain yield and water use efficiency in relation to climatic factors and plant population in northern China

LIU Yue-e1*, HOU Peng2*, HUANG Gui-rong3, ZHONG Xiu-li3, LI Hao-ru3, ZHAO Jiu-ran1, LI Shao-kun2, MEI Xu-rong3 

AppendixA

 

 

Vol.20(2021),Issue12

Identification of genetic locus with resistance to take-all in the wheat-Psathyrostachys huashanica Keng introgression line H148

BAI Sheng-sheng1, ZHANG Han-bing1, HAN Jing1, WU Jian-hui2, LI Jia-chuang1, GENG Xing-xia1, LÜ Bo-ya1, XIE Song-feng2, HAN De-jun2, ZHAO Ji-xin3, YANG Qun-hui1, WU Jun1, CHEN Xin-hong1 

AppendixA,B

 

 

2021 Vol.20 No.11

 

 

 

Vol.20(2021),Issue11

Linking changes in the soil microbial community to C and N dynamics during crop residue decomposition

Cyrine REZGUI1, Isabelle TRINSOUTROT-GATTIN1, Marie BENOIT2, Karine LAVAL1, Wassila RIAH-ANGLET1

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.20(2021),Issue11

Modification of total and phosphorus mineralizing bacterial communities associated with Zea mays L. through plant development and fertilization regimes

XIN Yuan-yuan1*, Anisur RAHMAN1*, LI Hui-xiu1, XU Ting1, 2, DING Guo-chun1, 2, LI Ji1, 2  

AppendixA,B

 

 

Vol.20(2021),Issue11

UBE2I stimulates female gonadal differentiation in chicken (Gallus gallus) embryos

JIN Kai1, 2, 3*, ZHOU Jing1, 2, 3*, ZUO Qi-sheng1, 2, 3, LI Jian-cheng1, 2, 3, Jiuzhou SONG4, ZHANG Ya-ni1, 2, 3, CHANG Guo-bing1, 2, 3, CHEN Guo-hong1, 2, 3, LI Bi-chun1, 2, 3 

AppendixA    AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE

 

 

Vol.20(2021),Issue11

The sex peptide receptor in the Asian gypsy moth, Lymantria dispar, is involved in development and stress resistance

DU Hui, SUN Li-li, LIU Peng, CAO Chuan-wang

AppendixA,B,C

 

 

Vol.20(2021),Issue11

The putative elongator complex protein Elp3 is involved in asexual development and pathogenicity by regulating autophagy in the rice blast fungus

ZHANG Li-mei1*, CHEN Shu-ting1*, QI Min1, 2*, CAO Xue-qi1, LIANG Nan1, LI Qian3, TANG Wei1, LU Guo-dong1, ZHOU Jie1, 2, YU Wen-ying1, 2, WANG Zong-hua1, 4, ZHENG Hua-kun1, 5 

AppendixA,B,C,D,E,F,G

 

 

Vol.20(2021),Issue11

Transcriptome analysis reveals effects of red and blue light-emitting diodes (LEDs) on the growth, chlorophyll fluorescence and endogenous plant hormones of potato (Solanum tuberosum L.) plantlets cultured in vitro

CHEN Li-li1, WANG Hao-ying2, GONG Xiao-chen2, ZENG Zhao-hai2, XUE Xu-zhang3, HU Yue-gao2

AppendixA,B,C,D,E,F,G

 

 

Vol.20(2021),Issue11

Construction of high-density SNP genetic maps and QTL mapping for dwarf-related traits in Litchi chinensis Sonn

HU Fu-chu1, 2, CHEN Zhe2, WANG Xiang-he2, WANG Jia-bao3, FAN Hong-yan2, QIN Yong-hua1, ZHAO Jie-tang1, HU Gui-bing1 

AppendixA,B,C,D,E,F   AppendixG   AppendixH

 

 

Vol.20(2021),Issue11

Estimating wheat fractional vegetation cover using a density peak k-means algorithm based on hyperspectral image data

LIU Da-zhong, YANG Fei-fei, LIU Sheng-ping

AppendixA,B

 

 

Vol.20(2021),Issue11

Identification of quantitative trait loci and candidate genes controlling seed pigments of rapeseed

ZHU Mei-chen1*, HU Ran1*, ZHAO Hui-yan1, TANG Yun-shan1, SHI Xiang-tian1, JIANG Hai-yan1, ZHANG Zhi-yuan1, FU Fu-you2, XU Xin-fu1, TANG Zhang-lin1, LIU Lie-zhao1, LU Kun1, LI Jia-na1, QU Cun-min1 

AppendixA

 

 

Vol.20(2021),Issue11

Genetic dissection of wheat uppermost-internode diameter and its association with agronomic traits in five recombinant inbred line populations at various field environments

LIU Hang1*, TANG Hua-ping1*, LUO Wei1, MU Yang1, JIANG Qian-tao1, LIU Ya-xi1, CHEN Guo-yue1, WANG Ji-rui1, ZHENG Zhi2, QI Peng-fei1, JIANG Yun-feng1, CUI Fa3, SONG Yin-ming4, YAN Gui-jun5, WEI Yu-ming1, LAN Xiu-jin1, ZHENG You-liang1, MA Jian1 

 AppendixA,B,H,I,K   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF    AppendixG   AppendixJ

 

 

2021 Vol.20 No.10

 

 

 

Vol.20(2021),Issue10

Bacterial diversity and community composition changes in paddy soils that have different parent materials and fertility levels

MA Xin-ling1, 2*, LIU Jia3*, CHEN Xiao-fen3, LI Wei-tao4, JIANG Chun-yu1, 2, WU Meng1, 2, LIU Ming1, 2,
LI Zhong-pei1, 2 

AppendixA,B,C,D,E

 

 

Vol.20(2021),Issue10

Changes in organic C stability within soil aggregates under different fertilization patterns in a greenhouse vegetable field

LUAN Hao-an1, 2*, YUAN Shuo1*, GAO Wei3, TANG Ji-wei1, LI Ruo-nan4, ZHANG Huai-zhi1, HUANG
Shao-wen1

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.20(2021),Issue10

Integration of association and computational methods reveals functional variants of LEPR gene for abdominal fat content in chickens

LI Yu-dong1, 2, 3, WANG Wei-jia1, 2, 3, LI Zi-wei1, 2, 3, WANG Ning1, 2, 3, XIAO Fan4, GAO Hai-he4, GUO Huai-shun4, LI Hui1, 2, 3, WANG Shou-zhi1, 2, 3 

AppendixA

 

 

Vol.20(2021),Issue10

Egg tanning improves the efficiency of CRISPR/Cas9-mediated mutant locust production by enhancing defense ability after microinjection

ZHANG Ting-ting1*, WEN Ting-mei1, 2*, YUE Yang1, 2, YAN Qiang3, DU Er-xia4, FAN San-hong1, Siegfried ROTH5, LI Sheng4, ZHANG Jian-zhen1, ZHANG Xue-yao1, ZHANG Min1 

AppendixA,B,C,D,E,F,G

 

 

Vol.20(2021),Issue10

Combining simplified DNA extraction technology and recombinase polymerase amplification assay for rapid and equipment-free detection of citrus pathogen Phytophthora parasitica   

CHEN Wei-yu1*, YU Jia2, 3*, XU Heng2, LU Xin-yu2, DAI Ting-ting4, TIAN Yue-e5, SHEN Dan-yu2, DOU
Dao-long2 

AppendixA

 

 

Vol.20(2021),Issue10

Genome-wide analysis of the SCPL gene family in grape (Vitis vinifera L.)

WANG Xi-cheng, WU Wei-min, ZHOU Bei-bei, WANG Zhuang-wei, QIAN Ya-ming, WANG Bo, YAN Li-chun

que

AppendixA    AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE

 

 

Vol.20(2021),Issue10

A rice geranylgeranyl reductase is essential for chloroplast development

LIU Xi, YI Xin, YANG Yan-rong, HUANG Qian-qian

AppendixA,B,C,D,E,F

 

 

2021 Vol.20 No.09

 

 

 

Vol.20(2021),Issue09

Mental accounting and consumption of self-produced food

HUANG Jia-qi1, 2, Gerrit ANTONIDES2, Christian H. KUHLGATZ3, NIE Feng-ying1

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H

 

 

Vol.20(2021),Issue09

Peanut yield, nutrient uptake and nutrient requirements in different regions of China

ZHAO Shi-cheng1, LÜ Ji-long1, XU Xin-peng1, LIN Xiao-mao2, Luiz Moro ROSSO2, QIU Shao-jun1, Ignacio CIAMPITTI2, HE Ping1

AppendixA,B,C

 

 

Vol.20(2021),Issue09

Detection of arboviruses in Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) collected from animal farms in the border areas of Yunnan Province, China

DI Di1, LI Chen-xi1, LI Zong-jie1, WANG Xin1, XIA Qi-qi1, Mona SHARMA1, LI Bei-bei1, LIU Ke1, SHAO Dong-hua1, QIU Ya-feng1, Soe-Soe WAI3, YANG Shi-biao2, WEI Jian-chao1, MA Zhi-yong1

AppendixA    AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE

 

 

Vol.20(2021),Issue09

Identifying SNPs associated with birth weight and days to 100 kg traits in Yorkshire pigs based on genotyping-by-sequencing

WU Ping-xian1*, ZHOU Jie1*, WANG Kai1, CHEN De-juan1, YANG Xi-di1, LIU Yi-hui3, JIANG An-an1, SHEN Lin-yuan1, JIN Long1, XIAO Wei-hang1, JIANG Yan-zhi2, LI Ming-zhou1, ZHU Li1, ZENG Yang-shuang3, XU Xu3, QIU Xiao-tian4, LI Xue-wei1, TANG Guo-qing1

AppendixA

 

 

Vol.20(2021),Issue09

Wheat straw biochar amendment suppresses tomato bacterial wilt caused by Ralstonia solanacearum: Potential effects of rhizosphere organic acids and amino acids

TIAN Ji-hui1, 2, 3, RAO Shuang2, GAO Yang2, LU Yang2, CAI Kun-zheng1, 2, 3 

AppendixA,B,C,D,E,F

 

Vol.20(2021),Issue09

Bioinformatic analysis and functional characterization of CFEM proteins in Setosphaeria turcica

WANG Jian-xia1*, LONG Feng1*, ZHU Hang1, ZHANG Yan1, WU Jian-ying1, SHEN Shen1, DONG Jin-gao1, 2, HAO Zhi-min1

AppendixA    AppendixB,C

 

 

Vol.20(2021),Issue09

Transcriptional profiles underlying the effects of salicylic acid on fruit ripening and senescence in pear (Pyrus pyrifolia Nakai)

SHI Hai-yan1*, CAO Li-wen2*, XU Yue1*, YANG Xiong1, LIU Shui-lin1, LIANG Zhong-shuo1, LI Guo-ce1, YANG Yu-peng1, ZHANG Yu-xing1, CHEN Liang2

AppendixA    AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF

 

 

Vol.20(2021),Issue09

Identification and expression analysis of the PbrMLO gene family in pear, and functional verification of PbrMLO23

GUO Bing-bing1, LI Jia-ming1, LIU Xing1, 2, QIAO Xin1, Musana Rwalinda FABRICE1, WANG Peng1, ZHANG Shao-ling1, WU Ju-you1 

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.20(2021),Issue09

Integrating the physical and genetic map of bread wheat facilitates the detection of chromosomal rearrangements

ZHAO Lai-bin1*, XIE Die1*, HUANG Lei1, ZHANG Shu-jie1, LUO Jiang-tao2, JIANG Bo3, NING Shun-zong3, ZHANG Lian-quan1, YUAN Zhong-wei3, WANG Ji-rui3, ZHENG You-liang3, LIU Deng-cai1, HAO Ming3

AppendixA    AppendixB

 

 

2021 Vol.20 No.08

 

 

 

Vol.20(2021),Issue08

The impacts of oxytetracycline on humification during manure composting can be alleviated by adjusting initial moisture contents as illustrated by NMR

FENG Yao1, WANG Gui-zhen1, LIU Yuan-wang1, CHENG Deng-miao1, FAN Shuang-hu2, ZHAO Quan-sheng1, Jianming XUE3, 4, ZHANG Shu-qing1, LI Zhao-jun1  

AppendixA    AppendixB   AppendixC   AppendixD

 

 

Vol.20(2021),Issue08

Effects of long-term straw incorporation on nematode community composition and metabolic footprint in a rice�Cwheat cropping system

CHEN Yun-feng, XIA Xian-ge, HU Cheng, LIU Dong-hai, QIAO Yan, LI Shuang-lai, FAN Xian-peng

AppendixA,B,C,D,E,F

 

 

Vol.20(2021),Issue08

Nitrogen acquisition, fixation and transfer in maize/alfalfa intercrops are increased through root contact and morphological responses to interspecies competition

SHAO Ze-qiang1, 2, ZHENG Cong-cong3, Johannes A. POSTMA3, LU Wen-long2, GAO Qiang1, GAO Ying-zhi4, ZHANG Jin-jing1 

AppendixA,B,C,D,E,F

 

 

Vol.20(2021),Issue08

Identification and tissue distribution of odorant binding protein genes in Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae)

QU Cheng1, 2 , WANG Ran2 , CHE Wu-nan3, LI Feng-qi2, ZHAO Hai-peng1, WEI Yi-yun2, LUO Chen2, XUE Ming1 

AppendixA   AppendixB

 

 

Vol.20(2021),Issue08

Transcriptomic analysis reveals the transcription factors involved in regulating the expression of EPSPS gene, which confers glyphosate resistance of goosegrass (Eleusine indica)

ZHANG Chun, YU Chao-jie, ZHANG Tai-jie, GUO Wen-lei, TIAN Xing-shan

AppendixA,B,D,C

 

 

Vol.20(2021),Issue08

Robust molecular detection of the new Tomato brown rugose fruit virus in infected tomato and pepper plants from Turkey

Hakan FIDAN1, Pelin SARIKAYA1, Kubra YILDIZ2, Bengi TOPKAYA2, Gozde ERKIS3, Ozer CALIS1 

AppendixA,B,C

 

 

Vol.20(2021),Issue08

The transcription factor FgNsf1 regulates fungal development, virulence and stress responses in Fusarium graminearum 

SHI Dong-ya1*, REN Wei-chao2*, WANG Jin1, ZHANG Jie1, Jane Ifunanya MBADIANYA1, MAO Xue-wei1, CHEN Chang-jun1 

AppendixA,B,C

 

 

Vol.20(2021),Issue08

Genome-wide identification and expression analysis of Argonaute gene family from longan embryogenic callus 

CHEN Rong-zhu1, 2, SHEN Xu1, ZHANG Shu-ting1, ZHAO Hua1, CHEN Xiao-hui1, XU Xiao-ping1, HUO Wen1, ZHANG Zi-hao1, LIN Yu-ling1, LAI Zhong-xiong1

AppendixA,B,C,D,E

 

 

Vol.20(2021),Issue08

Preharvest application of melatonin induces anthocyanin accumulation and related gene upregulation in red pear (Pyrus ussuriensis)

SUN Hui-li1*, WANG Xin-yue1*, SHANG Ye1, WANG Xiao-qian1, 2, DU Guo-dong1, 2, LÜ De-guo1, 2 

Appendix A

 

 

Vol.20(2021),Issue08

Genome-wide identification, molecular evolution, and expression divergence of the hexokinase gene family in apple

ZHU Ling-cheng1, SU Jing1, JIN Yu-ru1, ZHAO Hai-yan1, TIAN Xiao-cheng1, ZHANG Chen2, MA Feng-wang1, LI Ming-jun1, MA Bai-quan1 

AppendixA,D,E,F,G,H    AppendixB,C,I,J

 

 

Vol.20(2021),Issue08

Mapping and predicting a candidate gene for flesh color in watermelon

WANG Chao-nan1, LUAN Fei-shi1, LIU Hong-yu1, Angela R. DAVIS2, ZHANG Qi-an3, DAI Zu-yun4, LIU Shi1 

AppendixA,B,C,D,E,F,G

 

 

Vol.20(2021),Issue08

Effects of plant density and nitrogen rate on cotton yield and nitrogen use in cotton stubble retaining fields

WANG Shi-hong1, 2*, MAO Li-li1*, SHI Jia-liang3, NIE Jun-jun1, SONG Xian-liang1, SUN Xue-zhen1

Appendix

 

 

Vol.20(2021),Issue08

Identification of blast-resistance loci through genome-wide association analysis in foxtail millet (Setaria italica (L.) Beauv.)

LI Zhi-jiang1, 2*, JIA Guan-qing3*, LI Xiang-yu2, LI Yi-chu4, ZHI Hui3, TANG Sha3, MA Jin-feng2, ZHANG Shuo3, LI Yan-dong2, SHANG Zhong-lin1, DIAO Xian-min1, 3 

AppendixA,B

 

 

Vol.20(2021),Issue08

Comparative transcriptome analysis of different nitrogen responses in low-nitrogen sensitive and tolerant maize genotypes 

DU Qing-guo1, 2*, YANG Juan1*, Shah Syed Muhammad Sadiq1, YANG Rong-xin1, YU Jing-juan2, LI Wen-xue1 

AppendixA,B,E,F,I    AppendixC,D,G,H

 

 

Vol.20(2021),Issue08

Improving grain appearance of erect-panicle japonica rice cultivars by introgression of the null gs9 allele

ZHAO Dong-sheng1, 2*, LIU Jin-yu1*, DING Ai-qiu1*, ZHANG Tao1, REN Xin-yu1, ZHANG Lin1, LI Qian-feng1, 2, FAN Xiao-lei1, 2, ZHANG Chang-quan1, 2, LIU Qiao-quan1, 2 

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J

 

 

2021 Vol.20 No.07

 

 

 

Vol.20(2021),Issue07

Farmers�� risk preference and fertilizer use

QIAO Fang-bin1, HUANG Ji-kun2, 3 

AppendixA,B

 

 

Vol.20(2021),Issue07

Simple method for extracting the seasonal signals of photochemical reflectance index and normalized difference vegetation index measured using a spectral reflectance sensor

Jae-Hyun RYU, Dohyeok OH, Jaeil CHO

AppendixA,B

 

 

Vol.20(2021),Issue07

Genome-wide scan for selection signatures based on whole-genome re-sequencing in Landrace and Yorkshire pigs

WANG Kai1*, WU Ping-xian1*, CHEN De-juan1, ZHOU Jie1, YANG Xi-di1, JIANG An-an1, MA Ji-deng1, TANG Qian-zi1, XIAO Wei-hang1, JIANG Yan-zhi2, ZHU Li1, QIU Xiao-tian3, LI Ming-zhou1, LI Xue-wei1, TANG Guo-qing1 

Appendix

 

 

Vol.20(2021),Issue07

Functional analysis of the orphan genes Tssor-3 and Tssor-4 in male Plutella xylostella

LI Tian-pu1, 2, 3, ZHANG Li-wen1, 2, 3, LI Ya-qing1, 2, 3, YOU Min-sheng1, 2, 3, ZHAO Qian1, 2, 3 

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.20(2021),Issue07

Extracellular superoxide dismutase VdSOD5 is required for virulence in Verticillium dahliae 

TIAN Li1, HUANG Cai-min1, ZHANG Dan-dan2, LI Ran2, CHEN Jie-yin2, SUN Wei-xia1, QIU Nian-wei1, DAI Xiao-feng2 

AppendixA,B

 

 

Vol.20(2021),Issue07

The TaFIM1 gene mediates wheat resistance against Puccinia striiformis f. sp. tritici and responds to abiotic stress

SHI Bei-bei1, WANG Juan1, 2, GAO Hai-feng3, ZHANG Xiao-juan1, WANG Yang1, MA Qing1 

AppendixA

 

 

Vol.20(2021),Issue07

Development and application of microsatellite markers within transcription factors in flare tree peony (Paeonia rockii) based on next-generation and single-molecule long-read RNA-seq

LIU Na, CHENG Fang-yun, GUO Xin, ZHONG Yuan

AppendixA    AppendixB   AppendixC,D    AppendixE

 

 

Vol.20(2021),Issue07

Transcriptome analysis for understanding the mechanism of dark septate endophyte S16 in promoting the growth and nitrate uptake of sweet cherry

WU Fan-lin1*, QU De-hui3*, TIAN Wei1, WANG Meng-yun1, CHEN Fei-yan1, LI Ke-ke1, SUN Ya-dong1, SU Ying-hua4, YANG Li-na5, SU Hong-yan1, WANG Lei2

AppendixA,B

 

 

Vol.20(2021),Issue07

Integration of the metabolome and transcriptome reveals the metabolites and genes related to nutritional and medicinal value in Coriandrum sativum 

WU Tong1, FENG Shu-yan1, YANG Qi-hang1, Preetida J BHETARIYA2, GONG Ke1, CUI Chun-lin1, SONG Jie1, PING Xiao-rui1, PEI Qiao-ying1, YU Tong1, SONG Xiao-ming1, 3, 4 

AppendixA    AppendixB

 

 

Vol.20(2021),Issue07

Effects of temperature and solar radiation on yield of good eating-quality rice in the lower reaches of the Huai River Basin, China

ZHOU Nian-bing1, ZHANG jun2, FANG Shu-liang2, WEI Hai-yan1, ZHANG Hong-cheng1 

AppendixA

 

 

Vol.20(2021),Issue07

Construction of a high-density adzuki bean genetic map and evaluation of its utility based on a QTL analysis of seed size

WANG Li-xia1, WANG Jie1, LUO Gao-ling2, YUAN Xing-xing3, GONG Dan1, HU Liang-liang1, WANG Su-hua1, CHEN Hong-lin1, CHEN Xin3, CHENG Xu-zhen1 

Appendix